Blog prawniczy
Kancelaria

Wygrana Kancelarii J&W – stwierdzenie nieważności planu miejscowego

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Wspólnicy Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy Piotr JarzyńskiJan Jarzyński doprowadzili do stwierdzenia nieważności planu miejscowego na terenie Miasta Poznania w zakresie dotyczącym działek klientów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uzasadniając ustnie wyrok z 17 listopada 2021 r. o sygn. akt IV SA/Po 692/21:

  • Wyjaśnił, iż doszło do naruszenia interesu prawnego skarżących jako właścicieli nieruchomości.
  • Wszelkie ograniczenia prawa własności powinny być należycie uzasadnione i obowiązek w tym zakresie spoczywał na radzie miasta. Organ nie wywiązał się z niego należycie, gdyż uzasadnienie było niewystarczające.
  • W sprawie doszło do nadużycia władztwa planistycznego.

W 2013 r. Rada Miasta Poznania uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący między innymi prywatną nieruchomość mającą od wielu lat charakter rolny, wykorzystywaną na cele produkcji rolniczej i położoną obok zespołu dworsko-parkowego wpisanego do rejestru zabytków. W znacznej części plan miejscowy przeznaczył ją pod teren zieleni urządzonej bez prawa zabudowy a dla niewielkiego fragmentu, na którym znajduje się ruina dawnego budynku gospodarczego przewidziano zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługową. Uzasadniono to koniecznością ochrony zabytku, walorów przyrodniczych i krajobrazowych, w tym klina zieleni zdefiniowanego w planie miejscowym jako fragment systemu zieleni miasta, ukształtowany wzdłuż doliny jednej z rzek, obejmujący m.in. lasy, łąki, tereny rolnicze, pełniący w strukturze przestrzennej miasta funkcje ekologiczne, klimatyczne i rekreacyjne. Teren nieruchomości rolnej nie był objęty ochroną konserwatorską a wcześniej został wydzielony z dawnej działki geodezyjnej, na której znajdował się zabytek.

Właściciele nieruchomości reprezentowani przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy wnieśli skargę na plan miejscowy zarzucając istotne naruszenie zasad jego sporządzania, w tym przekroczenie przysługującego gminie władztwa planistycznego poprzez niezgodne z zasadami równości i proporcjonalności ograniczenie prawa własności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z 17 listopada 2021 r. o sygn. akt IV SA/Po 692/21 stwierdził nieważność planu miejscowego w zakresie dotyczącym działek skarżących.

Jak wskazuje Piotr Jarzyński, wspólnik Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy, która reprezentowała skarżących, w ustnych zasadniczych powodach rozstrzygnięcia sąd wyjaśnił, iż doszło do naruszenia interesu prawnego skarżących jako właścicieli nieruchomości. Wszelkie ograniczenia prawa własności powinny być należycie uzasadnione i obowiązek w tym zakresie spoczywał na radzie miasta. Organ nie wywiązał się z niego należycie, gdyż uzasadnienie było niewystarczające. Sąd uznał, że w sprawie doszło do nadużycia władztwa planistycznego a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, na podstawie którego uchwalono plan miejscowy, było zdezaktualizowane co do nieruchomości skarżących. W momencie uchwalania planu miejscowego było bowiem jasne, że teren nie może być poddany ochronie jako zabytek. Dodatkowo, z samej definicji klina zieleni wynika, że może on obejmować także tereny rolnicze, jakie stanowi nieruchomość. Organ nie przedstawił należytego uzasadnienia zmiany przeznaczenia terenu o charakterze rolniczym. Wyrok jest nieprawomocny.

Więcej o wyroku możecie przeczytać w Rzeczpospolitej w Prawo co dnia z 26 listopada 2021 r. i na stronie internetowej dziennika:

Prawo własności ponad wizją urzędników

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj