Masz prawo nas wypróbować >>>

Tag: umowarezerwacyjna

Umowa rezerwacyjna w nowej ustawie deweloperskiej

Nowa ustawa deweloperska zastępująca dotychczasową ustawę z 2011 r. wprowadza szereg zmian zarówno dla deweloperów jak i nabywców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych. Jedną z najistotniejszych jest określenie zasad i trybu zawierania oraz treści umowy rezerwacyjnej, która stanie się nową umową nazwaną. Dotychczas umowa rezerwacyjna nie była uregulowana w przepisach i funkcjonowała jako umowa nienazwana prawa cywilnego bazująca na zasadzie swobody umów.

więcejZmiana zasad zawierania umowy rezerwacyjnej

🗓 Czy wiesz, że od 1 lipca 2022 r. zmienią się zasady zawierania umowy rezerwacyjnej?

📄 Do tej pory umowa ta nie była uregulowana w przepisach prawa i zawierano ją zgodnie z zasadą swobody umów.

❗️Umowa rezerwacyjna będzie nową umową nazwaną prawa cywilnego, której zasady i trybu zawierania oraz treści określi nowa ustawa deweloperska.

więcejZmiany w procedurze odbiorowej w nowej ustawie deweloperskiej

Od 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie znaczna część przepisów nowej ustawy deweloperskiej zastępującej dotychczasową ustawę z 2011 r. Wprowadzono w niej wiele zmian dla nabywców i deweloperów. Jedną z nich jest bardziej szczegółowe uregulowanie procedury odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Jeżeli deweloper nie usunie wad w terminach wskazanych w ustawie oraz po wyznaczeniu przez nabywcę dodatkowego terminu na ich usunięcie, nabywca będzie mógł usunąć wady na koszt dewelopera. Nabywca będzie uprawniony do odmowy odbioru w przypadku wady istotnej, natomiast deweloper będzie mógł uznać wadę istotną lub odmówić jej uznania. Jeśli rzeczoznawca budowlany w opinii stwierdzi istnienie wady istotnej przy powtórnym odbiorze nabywca będzie mógł odstąpić od umowy.

więcejOpłata rezerwacyjna – zaliczka czy zadatek?

Zawierając umowę rezerwacyjną strony mogą przewidzieć obowiązek uiszczenia przez osobę zainteresowaną zakupem nieruchomości opłaty rezerwacyjnej. Jest to opłata ponoszona przez rezerwującego w związku ze zobowiązaniem dewelopera do czasowego wyłączenia z oferty sprzedaży wybranej nieruchomości. W związku z jej charakterem powstaje wątpliwość czy może być traktowana jako zaliczka lub zadatek.

więcejOdbiór lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego od dewelopera

Zanim podpiszemy z deweloperem umowę przeniesienia własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego na podstawie umowy deweloperskiej to czeka nas jego odbiór. Obowiązek przeprowadzenia odbioru nakłada na strony Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Odbiór dokonywany jest w obecności nabywcy i sporządza się z niego protokół, do którego nabywca może zgłosić wady lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

więcejBlog Prawniczy

  • Kary umowne w umowie o roboty budowlane

    Kara umowna jest często stosowana w umowie o roboty budowlane. Służy wzmocnieniu więzi pomiędzy inwestorem a wykonawcą poprzez skłonienie do należytego wykonania zobowiązań umownych. Ustalając kary umowne należy pamiętać o ich precyzyjnym sformułowaniu.

    więcej

  • Przeniesienie pozwolenia na budowę a prawa autorskie do projektu budowlanego

    Prawo budowlane umożliwia przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę z dotychczasowego na nowego inwestora przez potrzeby przygotowania projektu budowlanego i prowadzenia od początku postępowania administracyjnego o jej wydanie. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę, jednak jej przeniesienie na nowego inwestora nie odnosi skutków co do przeniesienia praw autorskich do dokumentacji projektowej.

    więcej