Masz prawo nas wypróbować >>>

Tag: nowelizacja

Zmiany w roszczeniach planistycznych i opłacie planistycznej

Od niedawna można zapoznać się z projektem nowelizacji ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wprowadza ona zmiany dotyczące możliwości żądania odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą przy jej zbyciu na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej jako: upzp).

Nowelizacja przewiduje również zmiany związane z uiszczaniem opłaty planistycznej (tzw. renty planistycznej).

więcejBieg terminu przedawnienia – nowelizacja

Końcówka roku przyniosła ze sobą dużą zmianę dotyczącą biegu przedawnienia roszczeń.

Ustawą z 2 grudnia 2021 r. znowelizowano m.in. przepisy Kodeksu cywilnego związany z zawieszeniem biegu terminu przedawnienia.

więcejMienie zabużańskie – nowelizacja ustawy i szansa na rekompensatę

W dniu 27 lutego 2014 r. weszła w życie ustawa zmieniająca dotychczasowe przepisy regulujące prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej – czyli  tzw. mienia zabużańskiego.

Nowelizacja daje szansę na rekompensatę tym zabużanom i ich spadkobiercom, którym dotychczas odmówiono tego prawa lub nie złożyli stosownego wniosku tylko dlatego, że nie spełniali wymogu określonego w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w postaci zamieszkiwania w dniu 1 września 1939 r. na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. więcejBlog Prawniczy

  • Kary umowne w umowie o roboty budowlane

    Kara umowna jest często stosowana w umowie o roboty budowlane. Służy wzmocnieniu więzi pomiędzy inwestorem a wykonawcą poprzez skłonienie do należytego wykonania zobowiązań umownych. Ustalając kary umowne należy pamiętać o ich precyzyjnym sformułowaniu.

    więcej

  • Przeniesienie pozwolenia na budowę a prawa autorskie do projektu budowlanego

    Prawo budowlane umożliwia przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę z dotychczasowego na nowego inwestora przez potrzeby przygotowania projektu budowlanego i prowadzenia od początku postępowania administracyjnego o jej wydanie. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę, jednak jej przeniesienie na nowego inwestora nie odnosi skutków co do przeniesienia praw autorskich do dokumentacji projektowej.

    więcej