Masz prawo nas wypróbować >>>

Tag: kary umowne

Ważne uchwały Sądu Najwyższego o karach umownych

W dniu 9 grudnia 2021 r. w Sądzie Najwyższym zapadły dwie ważne uchwały w sprawach o sygn. III CZP 16/21 oraz III CZP 26/21 dotyczące kar umownych.

W sprawie o sygn. III CZP 16/21 Sąd Najwyższy wskazał, że dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nawet jeżeli nie określono końcowego terminu naliczania kary umownej ani jej kwoty maksymalnej.

W sprawie o sygn. III CZP 26/21 Sąd Najwyższy wyjaśnił, że maksymalna wysokość kary umownej nie musi być wyrażona w kwocie pieniężnej a wystarczy, że można ją oznaczyć na podstawie umowy i w świetle okoliczności sprawy. Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania albo nienależytego wykonania przez wierzyciela czynności, bez której świadczenie dłużnika w umowie o roboty budowlane nie może być spełnione.

więcejBlog Prawniczy

  • Kary umowne w umowie o roboty budowlane

    Kara umowna jest często stosowana w umowie o roboty budowlane. Służy wzmocnieniu więzi pomiędzy inwestorem a wykonawcą poprzez skłonienie do należytego wykonania zobowiązań umownych. Ustalając kary umowne należy pamiętać o ich precyzyjnym sformułowaniu.

    więcej

  • Przeniesienie pozwolenia na budowę a prawa autorskie do projektu budowlanego

    Prawo budowlane umożliwia przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę z dotychczasowego na nowego inwestora przez potrzeby przygotowania projektu budowlanego i prowadzenia od początku postępowania administracyjnego o jej wydanie. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę, jednak jej przeniesienie na nowego inwestora nie odnosi skutków co do przeniesienia praw autorskich do dokumentacji projektowej.

    więcej