Masz prawo nas wypróbować >>>

Tag: kary umowne

Kary umowne za czynności związane z przygotowaniem robót budowlanych

Sąd Najwyższy w dniu 9 grudnia 2021 r. podjął ważną dla branży budowlanej uchwałę dotyczącą kar umownych. Potwierdza ona możliwość zastrzeżenia kary umownej na wypadek niewykonania albo nienależytego wykonania czynności związanych z przygotowaniem robót budowlanych. W orzeczeniu odniesiono się również do kwestii określenia maksymalnej wysokości kary umownej i to w sposób odmienny niż w innej uchwale Sądu Najwyższego wydanej tego samego dnia.

więcejWażne uchwały Sądu Najwyższego o karach umownych

W dniu 9 grudnia 2021 r. w Sądzie Najwyższym zapadły dwie ważne uchwały w sprawach o sygn. III CZP 16/21 oraz III CZP 26/21 dotyczące kar umownych.

W sprawie o sygn. III CZP 16/21 Sąd Najwyższy wskazał, że dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nawet jeżeli nie określono końcowego terminu naliczania kary umownej ani jej kwoty maksymalnej.

W sprawie o sygn. III CZP 26/21 Sąd Najwyższy wyjaśnił, że maksymalna wysokość kary umownej nie musi być wyrażona w kwocie pieniężnej a wystarczy, że można ją oznaczyć na podstawie umowy i w świetle okoliczności sprawy. Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania albo nienależytego wykonania przez wierzyciela czynności, bez której świadczenie dłużnika w umowie o roboty budowlane nie może być spełnione.

więcej