Masz prawo nas wypróbować >>>

Tag: kara umowna

Zmniejszenie kary umownej w umowie o roboty budowlane

W umowie o roboty budowlane strony mogą zastrzec karę umowną. Zdarza się, że jej wysokość jest dotkliwa dla strony zobowiązanej do jej zapłaty. Gdy zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub kara umowna jest rażąco wygórowana, możliwe jest ubieganie się o jej zmniejszenie (miarkowanie). Miarkowania dokonuje sąd na wniosek zobowiązanego do zapłaty kary umownej.

więcejKary umowne za czynności związane z przygotowaniem robót budowlanych

Sąd Najwyższy w dniu 9 grudnia 2021 r. podjął ważną dla branży budowlanej uchwałę dotyczącą kar umownych. Potwierdza ona możliwość zastrzeżenia kary umownej na wypadek niewykonania albo nienależytego wykonania czynności związanych z przygotowaniem robót budowlanych. W orzeczeniu odniesiono się również do kwestii określenia maksymalnej wysokości kary umownej i to w sposób odmienny niż w innej uchwale Sądu Najwyższego wydanej tego samego dnia.

więcejKary umowne w umowie o roboty budowlane

Kara umowna jest często stosowana w umowie o roboty budowlane. Służy wzmocnieniu więzi pomiędzy inwestorem a wykonawcą poprzez skłonienie do należytego wykonania zobowiązań umownych. Ustalając kary umowne należy pamiętać o ich precyzyjnym sformułowaniu.

więcejKara umowna bez maksymalnego limitu

Sąd Najwyższy w uchwale z 9 grudnia 2021 r. o sygn. III CZP 16/21 wskazał, że dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nawet jeżeli nie określono końcowego terminu naliczania kary umownej ani jej kwoty maksymalnej. W doktrynie i orzecznictwie są prezentowane różne poglądy w zakresie konieczności limitowania kary umownej. Nie sposób przesądzić czy stanowisko zawarte w uchwale zostanie przyjęte powszechnie przez inne składy sądów i zakończy wieloletnie spory.

więcejWażne uchwały Sądu Najwyższego o karach umownych

W dniu 9 grudnia 2021 r. w Sądzie Najwyższym zapadły dwie ważne uchwały w sprawach o sygn. III CZP 16/21 oraz III CZP 26/21 dotyczące kar umownych.

W sprawie o sygn. III CZP 16/21 Sąd Najwyższy wskazał, że dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nawet jeżeli nie określono końcowego terminu naliczania kary umownej ani jej kwoty maksymalnej.

W sprawie o sygn. III CZP 26/21 Sąd Najwyższy wyjaśnił, że maksymalna wysokość kary umownej nie musi być wyrażona w kwocie pieniężnej a wystarczy, że można ją oznaczyć na podstawie umowy i w świetle okoliczności sprawy. Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania albo nienależytego wykonania przez wierzyciela czynności, bez której świadczenie dłużnika w umowie o roboty budowlane nie może być spełnione.

więcej