Masz prawo nas wypróbować >>>

Tag: inwestycja

Umowa urbanistyczna i jej treść

⚖ W projekcie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uregulowano kwestie dotyczące umowy urbanistycznej zawieranej w związku z uchwaleniem zintegrowanego planu inwestycyjnego (dalej: ZPI), w której inwestor będzie zobowiązywał się do realizacji na rzecz gminy inwestycji uzupełniającej.

📝 Do czasu zawarcia umowy urbanistycznej wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie mógł odstąpić od negocjacji, informując o tym radę gminy.

więcejProcedura uchwalenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego (ZPI)

🎯 Projekt ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza Zintegrowany Plan Inwestycyjny (dalej: ZPI).

📝 Uchwalenie ZPI ma nastąpić na wniosek inwestora złożony do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Wniosek będzie następnie udostępniany w Rejestrze Urbanistycznym i przekazywany do rady gminy.

więcejElektroniczny Dziennik Budowy

💻 Od 27 stycznia 2023 r. będzie możliwe prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej.

🗓 Inwestor nadal będzie mógł wybrać papierowy dziennik budowy, choć w tej postaci będzie można o niego wystąpić do 31 grudnia 2029 r. (elektroniczny dziennik budowy nie będzie prowadzony dla robót budowlanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej).

🖥 Dziennik budowy w postaci elektronicznej będzie prowadzony w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy (system EDB). System EDB będzie służył do wydawania oraz prowadzenia dzienników budowy w postaci elektronicznej. Zapewni dostęp do dziennika budowy w postaci elektronicznej przez okres prowadzenia robót budowlanych.

więcejOkresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego

⚖ Kolejna zmiana Prawa budowlanego, która wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r. dotyczy okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego.

📩 W terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli obiektu budowlanego, dla którego istnieje obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, osoba przeprowadzająca kontrolę dokona wpisu o kontroli w książce obiektu budowlanego prowadzonej w postaci elektronicznej w systemie c-KOB albo papierowej.

więcej