Masz prawo nas wypróbować >>>

Tag: deweloper

Plan ogólny gminy a decyzje o warunkach zabudowy

🧾 Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad projektem ustawy zmieniającej ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektóre inne ustawy.

💡 W projekcie przewidziano m.in. wprowadzenie planu ogólnego gminy oraz zmiany dotyczące wydawania decyzji o warunkach zabudowy, odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości, opłat planistycznych oraz partycypacji społecznej.

więcejStawki składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

⚖ Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG) został wprowadzony ustawą z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (nową ustawą deweloperską).

💰 Podstawą wyliczenia wysokości składki na DFG jest wartość wpłaty dokonanej przez nabywcę na mieszkaniowy rachunek powierniczy w związku z realizacją umowy deweloperskiej a w przypadku przekazania opłaty rezerwacyjnej podstawą wyliczenia wysokości składki jest wartość wpłaty dokonanej przez dewelopera na mieszkaniowy rachunek powierniczy.

więcejDeweloperski Fundusz Gwarancyjny

⚖ Nowością w ustawie z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (nowej ustawie deweloperskiej) jest wprowadzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG).

🛡️ DFG ma na celu ochronę środków wpłacanych przez nabywców.

więcejRozliczenie kosztów sporządzenia opinii przez rzeczoznawcę budowlanego

📝 W ramach odbioru lokalu lub domu jednorodzinnego, wobec stwierdzenia wady istotnej, może pojawić się konieczność sporządzenia opinii przez biegłego rzeczoznawcę budowlanego.

🗒 Odmowa dokonania odbioru ze względu na wadę istotną w ramach powtórnego odbioru wymaga przedstawienia przez nabywcę opinii rzeczoznawcy budowlanego.

więcejOdmowa odbioru ze względu na wadę istotną

⚖ Co dzieje się w sytuacji, gdy nabywca lokalu lub domu jednorodzinnego odmawia dokonania odbioru z uwagi na wadę istotną a deweloper jej nie uznaje? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w nowej ustawie deweloperskiej (ustawie z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym).

⏱ W przypadku odmowy dokonania odbioru ze względu na wadę istotną, strony ustalają nowy termin odbioru umożliwiający deweloperowi usunięcie tej wady przed dokonaniem powtórnego odbioru.

więcej