Masz prawo nas wypróbować >>>

Tag: budowa

Przeniesienie pozwolenia na budowę a prawa autorskie do projektu budowlanego

Prawo budowlane umożliwia przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę z dotychczasowego na nowego inwestora przez potrzeby przygotowania projektu budowlanego i prowadzenia od początku postępowania administracyjnego o jej wydanie. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę, jednak jej przeniesienie na nowego inwestora nie odnosi skutków co do przeniesienia praw autorskich do dokumentacji projektowej.

więcejNie można podważyć zgłoszenia budowy

Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje możliwość wzruszenia ostatecznych decyzji administracyjnych między innymi w drodze stwierdzenia ich nieważności oraz wznowienia postępowania. W praktyce niejednokrotnie pojawiają się wątpliwości co do dopuszczalności zastosowania tych trybów, w tym do zgłoszenia robót budowlanych.

więcejOgraniczenie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 12 stycznia 2022 r. o sygn. VII SA/Wa 2074/21 rozstrzygnął sprawę tzw. Zamku w Stobnicy wskazując, że nie jest możliwe stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, niezależnie od daty jej wydania (przed lub po 19 września 2020 r.) i wszczęcia postępowania w tym zakresie, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat.

więcejKara umowna bez maksymalnego limitu

Sąd Najwyższy w uchwale z 9 grudnia 2021 r. o sygn. III CZP 16/21 wskazał, że dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nawet jeżeli nie określono końcowego terminu naliczania kary umownej ani jej kwoty maksymalnej. W doktrynie i orzecznictwie są prezentowane różne poglądy w zakresie konieczności limitowania kary umownej. Nie sposób przesądzić czy stanowisko zawarte w uchwale zostanie przyjęte powszechnie przez inne składy sądów i zakończy wieloletnie spory.

więcejSkutki stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę

Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie art. 156-158 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: KPA) powoduje jej wyeliminowanie z obrotu prawnego ze skutkiem wstecznym od daty jej wydania. W aktualnym stanie prawnym, w przypadku stwierdzenia nieważności pozwoleniu na budowę, rozpoczęcie albo wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje się również w przypadku zakończenia robót budowlanych (art. 37 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; dalej: Prawo budowlane). Na stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę może mieć wpływ np. uprzednie stwierdzenie nieważności decyzji o warunkach zabudowy. Wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji o pozwoleniu na budowę może przesądzać o bycie pozwolenia na użytkowanie.

więcejBlog Prawniczy

  • Kary umowne w umowie o roboty budowlane

    Kara umowna jest często stosowana w umowie o roboty budowlane. Służy wzmocnieniu więzi pomiędzy inwestorem a wykonawcą poprzez skłonienie do należytego wykonania zobowiązań umownych. Ustalając kary umowne należy pamiętać o ich precyzyjnym sformułowaniu.

    więcej

  • Przeniesienie pozwolenia na budowę a prawa autorskie do projektu budowlanego

    Prawo budowlane umożliwia przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę z dotychczasowego na nowego inwestora przez potrzeby przygotowania projektu budowlanego i prowadzenia od początku postępowania administracyjnego o jej wydanie. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę, jednak jej przeniesienie na nowego inwestora nie odnosi skutków co do przeniesienia praw autorskich do dokumentacji projektowej.

    więcej