Masz prawo nas wypróbować >>>

Blog

Najczęstsze błędy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Rada gminy uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (dalej: plan miejscowy) musi kierować się powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Ustawą z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: u.p.z.p.). Uchwalony plan miejscowy podlega kontroli wojewody, który może stwierdzić jego nieważność. O nieważności planu miejscowego mogą rozstrzygać także sądy administracyjne. Najczęściej występującymi błędami w planach miejscowych jest niezgodność planu miejscowego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (dalej: studium), niespójność części tekstowej i graficznej planu miejscowego, brak obligatoryjnych elementów planu miejscowego, niewystarczające uzasadnienie ograniczeń w zagospodarowaniu terenu, brak uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych, ustalenie stawki renty planistycznej na poziomie 0% bądź odstąpienie od ustalenia stawki oraz niewłaściwe definiowanie pojęć lub modyfikowanie pojęć określonych w ustawach i rozporządzeniach.

więcejZmiany w procedurze odbiorowej w nowej ustawie deweloperskiej

Od 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie znaczna część przepisów nowej ustawy deweloperskiej zastępującej dotychczasową ustawę z 2011 r. Wprowadzono w niej wiele zmian dla nabywców i deweloperów. Jedną z nich jest bardziej szczegółowe uregulowanie procedury odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Jeżeli deweloper nie usunie wad w terminach wskazanych w ustawie oraz po wyznaczeniu przez nabywcę dodatkowego terminu na ich usunięcie, nabywca będzie mógł usunąć wady na koszt dewelopera. Nabywca będzie uprawniony do odmowy odbioru w przypadku wady istotnej, natomiast deweloper będzie mógł uznać wadę istotną lub odmówić jej uznania. Jeśli rzeczoznawca budowlany w opinii stwierdzi istnienie wady istotnej przy powtórnym odbiorze nabywca będzie mógł odstąpić od umowy.

więcejBieg terminu przedawnienia – nowelizacja

Końcówka roku przyniosła ze sobą dużą zmianę dotyczącą biegu przedawnienia roszczeń.

Ustawą z 2 grudnia 2021 r. znowelizowano m.in. przepisy Kodeksu cywilnego związany z zawieszeniem biegu terminu przedawnienia.

więcejUmowa rezerwacyjna

Czy wiesz co to jest umowa rezerwacyjna i jakie elementy zawiera❓

❗️Do tej pory umowa rezerwacyjna nie była uregulowana w przepisach prawa i zawierano ją zgodnie z zasadą swobody umów.

📅 Od 1 lipca 2022 r. umowa rezerwacyjna będzie nową umową nazwaną prawa cywilnego, której zasady i trybu zawierania oraz treści określi nowa ustawa deweloperska.

więcejZadatek w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości i skutki braku jego zapłaty

Zadatek dany przez kupującego przy zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości wzmacnia więź zobowiązaniową między stronami i zabezpiecza ich interesy. Brak uiszczenia zadatku przez stronę do tego zobowiązaną nie powoduje automatycznego rozwiązania umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, a co za tym idzie nadal wywołuje ona skutki prawne.

więcej