Masz prawo nas wypróbować >>>

Blog

Jak zeznawać przed Sądem?

💡 O czym należy pamiętać przed przesłuchaniem przez sąd w charakterze świadka?

❗ Na przesłuchanie do sądu należy zabrać ze sobą ważny dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. W oparciu o niego sąd ustali dane personalne świadka.

👩‍⚖️ Do sądu zwracamy się zawsze na stojąco i przy użyciu formuł „wysoki sądzie”, „proszę sądu”.

więcejPrzepisy przejściowe do nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczące wydania warunków zabudowy

⚖ W jaki sposób w projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uregulowano przepisy przejściowe do nowelizacji dotyczące wydania warunków zabudowy?

❗ Nakazano stosowanie zawartego w nowelizacji nowego katalogu określającego wyłączenia z obowiązku uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla zmiany zagospodarowania terenu obejmującej wybrane obiekty budowlane, których wykonanie rozpocznie się zgłoszeniem na podstawie art. 29 Prawa budowlanego od dnia wejścia w życie nowelizacji. Do inwestycji w toku będą stosowane przepisy dotychczasowe.

więcejPrzepisy przejściowe nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wydania warunków zabudowy

⚖ Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sposób szczegółowy reguluje przepisy przejściowe do nowelizacji.

🎯 W stosunku do postepowań będących w toku w dniu wejścia w życie nowelizacji dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wydania warunków zabudowy (wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną) stosowane będą przepisy dotychczasowe.

więcejPrzeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest wydawana na wniosek inwestora, który złożył pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W razie spełnienia określonych wymagań organ administracji architektoniczno-budowlanej (starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu, a w niektórych sprawach wojewoda) nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1-2, art. 32 ust. 4 w zw. z art. 3 pkt 11, art. 35 ust. 4 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane; dalej: Prawo budowlane).

więcejPrawo zastosowania projektu tylko do jednej budowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, to nabycie od twórcy egzemplarza projektu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy. W praktyce zasada ta jest niekiedy nadużywana do bezpodstawnego wykazywania uprawnień inwestora do dysponowania projektem budowlanym. Na unormowanie dotyczące zastosowania projektu do jednej budowy nietrafnie powołują się zwłaszcza inwestorzy, którzy nie nabyli wcześniej odpowiednich praw do dokumentacji projektowej a następnie próbują poniewczasie „naprawić” (usanować) brak uprawnień do jej powielania, opracowania, przetworzenia, lub nawet dalszej sprzedaży.  więcej