Blog prawniczy
Kancelaria

Rękojmia za wady

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Rękojmia to ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę.

Od 1 stycznia 2023 r. przeniesiono przepisy o rękojmi konsumenckiej z Kodeksu cywilnego do ustawy o prawach konsumenta.

Przepisy o rękojmi za wady zawarte w Kodeksie cywilnym stosuje się do umów między przedsiębiorcami a także do umów dotyczących ustanawiania, nabywania i przenoszenia własności nieruchomości lub innych praw do nieruchomości oraz do umów dotyczących najmu pomieszczeń do celów mieszkalnych, z wyjątkiem przepisów rozdziału 2 ustawy o prawach konsumenta (obowiązki przedsiębiorcy w umowach, innych niż umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość), które stosuje się, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w zakresie rękojmi za wady nieruchomości oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących rękojmi za wady nieruchomości oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj