Masz prawo nas wypróbować >>>

Ochrona trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanie

Na mocy Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw dokonano istotnych modyfikacji w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: Prawo budowlane), które wejdą w życie 19 września 2020 r. Wprowadzono m.in. nowe przepisy regulujące terminy graniczne dla stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Stan prawny przed zmianami Prawa budowlanego

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, następuje zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Ustanawia on wyjątki wyłączające możliwość stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat a decyzja:

 • została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości;
 • dotyczy sprawy poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo sprawy, którą załatwiono milcząco;
 • została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;
 • zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

Możliwe jest jednak stwierdzenie nieważności decyzji w każdym czasie, która:

 • wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;
 • była niewykonalna w dniu wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;
 • w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą.

Niezależnie od wyżej wymienionych przesłanek, nie stwierdza się nieważności decyzji administracyjnej, która wywołała nieodwracalne skutki prawne.

W niektórych przypadkach istnieje zatem możliwość stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej nawet po wielu latach od jej wydania.

  Potrzebujesz pomocy prawnej?
  Skontaktuj się ze mną

  Imię i nazwisko / Firma: (wymagane)

  E-mail: (wymagane)

  Numer telefonu: (wymagane)

  Treść wiadomości: (wymagane)

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.

  Terminy stwierdzenia nieważności decyzji w Prawie budowlanym

  Ustawodawca dokonał zmian w Prawie budowlanym poprzez dodanie art. 37b i art. 59h, w których określono terminy, po upływie których nie będzie możliwe stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

  W obu przypadkach termin wynosi 5 lat, jednak odmiennie uregulowano początek jego biegu.

  Dla decyzji o pozwoleniu na budowę początek biegu wyżej wskazanego terminu liczy się od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia. W przypadku pozwolenia na użytkowanie termin na stwierdzenie nieważności biegnie od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

  W przypadku niemożliwości stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie z uwagi na upływ wyżej wskazanych 5-letnich terminów, możliwe będzie stwierdzenie ich wydania z naruszeniem prawa oraz wskazanie okoliczności, z powodu których nie stwierdzono nieważności.

  Ustanowienie okresu, w którym dopuszczalne jest stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie było przez wiele lat postulowane przez inwestorów oraz stanowi próbę wyważenia kilku wartości. Z jednej strony są to trwałość decyzji administracyjnej i zaufanie obywateli do państwa, a z drugiej strony konieczność eliminowania z systemu prawnego rozstrzygnięć wadliwych.

  Ustawodawca zdecydował, że wyżej wymienione 5-letnie terminy wydają się wystarczające do stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości, powinny wzmacniać trwałość decyzji administracyjnych i jednocześnie zmniejszać niepewność inwestorów.

  Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie po wielu latach od zakończenia inwestycji wiąże się z długotrwałą i zawiłą procedurą naprawczą. Czasami jej skutkami obarczona jest osoba, która nabyła nieruchomość od inwestora. Z tego względu, rozwiązanie to jest również korzystne dla właścicieli i użytkowników budynków, którzy nie byli ich inwestorami.

  Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach z zakresu Prawa Budowlanego to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.


  Blog Prawniczy

  • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

   Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

   więcej

  • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

   W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

   więcej