Blog prawniczy
Kancelaria

Ochrona trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanie

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Na mocy Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw dokonano istotnych modyfikacji w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: Construction Law), które wejdą w życie 19 września 2020 r. Wprowadzono m.in. nowe przepisy regulujące terminy graniczne dla stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Stan prawny przed zmianami Prawa budowlanego

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, następuje zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Ustanawia on wyjątki wyłączające możliwość stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat a decyzja:

  • została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości;
  • dotyczy sprawy poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo sprawy, którą załatwiono milcząco;
  • została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;
  • zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

Możliwe jest jednak stwierdzenie nieważności decyzji w każdym czasie, która:

  • wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;
  • była niewykonalna w dniu wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;
  • w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą.

Niezależnie od wyżej wymienionych przesłanek, nie stwierdza się nieważności decyzji administracyjnej, która wywołała nieodwracalne skutki prawne.

W niektórych przypadkach istnieje zatem możliwość stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej nawet po wielu latach od jej wydania.

Do you need legal assistance? Skontaktuj się ze mną
Do you need legal assistance?
Skontaktuj się ze mną
Piotr Jarzyński
Twoje dane osobowe bedą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.

Terminy stwierdzenia nieważności decyzji w Prawie budowlanym

Ustawodawca dokonał zmian w Prawie budowlanym poprzez dodanie art. 37b i art. 59h, w których określono terminy, po upływie których nie będzie możliwe stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W obu przypadkach termin wynosi 5 lat, jednak odmiennie uregulowano początek jego biegu.

Dla decyzji o pozwoleniu na budowę początek biegu wyżej wskazanego terminu liczy się od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia. W przypadku pozwolenia na użytkowanie termin na stwierdzenie nieważności biegnie od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

W przypadku niemożliwości stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie z uwagi na upływ wyżej wskazanych 5-letnich terminów, możliwe będzie stwierdzenie ich wydania z naruszeniem prawa oraz wskazanie okoliczności, z powodu których nie stwierdzono nieważności.

Ustanowienie okresu, w którym dopuszczalne jest stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie było przez wiele lat postulowane przez inwestorów oraz stanowi próbę wyważenia kilku wartości. Z jednej strony są to trwałość decyzji administracyjnej i zaufanie obywateli do państwa, a z drugiej strony konieczność eliminowania z systemu prawnego rozstrzygnięć wadliwych.

Ustawodawca zdecydował, że wyżej wymienione 5-letnie terminy wydają się wystarczające do stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości, powinny wzmacniać trwałość decyzji administracyjnych i jednocześnie zmniejszać niepewność inwestorów.

Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie po wielu latach od zakończenia inwestycji wiąże się z długotrwałą i zawiłą procedurą naprawczą. Czasami jej skutkami obarczona jest osoba, która nabyła nieruchomość od inwestora. Z tego względu, rozwiązanie to jest również korzystne dla właścicieli i użytkowników budynków, którzy nie byli ich inwestorami.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach z zakresu Prawa Budowlanego to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj