Blog prawniczy
Kancelaria

Postępowanie w sprawach własności intelektualnej

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Od 1 lipca 2020 r. na mocy art. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw[1] obowiązują nowe przepisy dotyczące postępowań w sprawach własności intelektualnej.

Sprawy będą rozpatrywane przez wyodrębnione wydziały, w których zasiądą wyspecjalizowani sędziowie.

Zakres spraw własności intelektualnej

Wprowadzony art. 47989 § 1-2 Kodeksu postępowania cywilnego określa zakres spraw własności intelektualnej i obejmuje sprawy o:

 • ochronę praw autorskich i pokrewnych,
 • ochronę praw własności przemysłowej,
 • ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
 • zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
 • ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług,
 • ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

Nowe sądy i wyspecjalizowani sędziowie

Sprawy własności intelektualnej będą rozpatrywane przez wyodrębnione wydziały, w których zasiądą wyspecjalizowani sędziowie.

Wydziały rozpatrujące sprawy w I instancji powstaną w pięciu sądach okręgowych (Warszawa, Poznań, Gdańsk, Lublin, Katowice) a postępowania w II instancji będą prowadziły dwa sądy apelacyjne (Warszawa, Poznań).

Sąd Okręgowy w Warszawie będzie wyłącznie właściwy w sprawach dotyczących m.in.:

 • programów komputerowych,
 • wynalazków,
 • wzorów użytkowych,
 • tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym.

Reprezentacja

Zgodnie z nowym art. 872 Kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu, w którym wartość przedmiotu sporu przewyższy 20 000 złotych strona będzie musiała być reprezentowana alternatywnie przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego.

Obowiązkowe zastępstwo procesowe nie obejmie spraw, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższy 20 000 złotych oraz tych, w których sąd zwolni strony z tego obowiązku.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się ze mną
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się ze mną
dr Bartosz Kleban
Twoje dane osobowe bedą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.

Powództwa szczególne

W sprawach własności intelektualnej pojawiły się powództwa szczególne.

Nowością jest:

 • powództwo o ustalenie, że podjęte lub zamierzone czynności nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji,
 • powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego, jeżeli obejmuje żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub obejmuje żądanie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Środki dowodowe

Zabezpieczenie środka dowodowego

Sąd udzieli zabezpieczenia środka dowodowego na wniosek uprawnionego, który uprawdopodobnił roszczenie, jak również interes prawny w zabezpieczeniu.

Ustawodawca sprecyzował, że interes prawny w zabezpieczeniu środka dowodowego istnieje, gdy:

 • brak żądanego zabezpieczenia uniemożliwia lub poważnie utrudnia przytoczenie, udowodnienie istotnych faktów,
 • zachodzi ryzyko zniszczenia środka dowodowego,
 • opóźnienie w uzyskaniu środka dowodowego może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celu postępowania dowodowego,
 • z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy.

Ryzyko uzyskania poufnych informacji przedsiębiorstwa zminimalizowano poprzez wprowadzenie obowiązku określenia przez sąd w postanowieniu o zabezpieczeniu środka dowodowego zakresu wglądu uprawnionego do zabezpieczonego środka dowodowego oraz szczegółowe zasady korzystania i zapoznawania się z nim. Sąd będzie mógł także ograniczyć lub wyłączyć kopiowanie środka dowodowego lub jego utrwalanie w inny sposób.

Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia środka dowodowego stanie się wykonalne z chwilą jego wydania.

Wyjawienie lub wydanie środka dowodowego

We wniosku o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego powód będzie mógł żądać, aby pozwany wyjawił lub wydał środek dowodowy, którym dysponuje, w szczególności dokumenty bankowe, finansowe lub handlowe, służące ujawnieniu i udowodnieniu faktów.

Wezwanie do udzielenia informacji

Na wniosek powoda, jeżeli wykaże on w sposób wiarygodny okoliczności wskazujące naruszenie, sąd będzie uprawniony wezwać pozwanego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług, jeżeli jest to niezbędne dla dochodzenia roszczenia.

Wezwanie do udzielenia informacji będzie możliwe także wobec osoby niebędącej stroną postępowania, o ile posiada istotne informacje lub dostęp do nich.

Przepisy przejściowe

W sprawach wszczętych i niezakończonych w danej instancji lub przed Sądem Najwyższym do 1 lipca 2020 r., które podlegałyby rozpoznaniu w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej, nie stosuje się przepisów o tym postępowaniu.

Tutaj możecie zapoznać się z prezentacją o postępowanie w sprawach własności intelektualnej

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń w sprawach własności intelektualnej to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

[1] Dz. U. poz. 288 z późn. zm.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj