Masz prawo nas wypróbować >>>

Postępowanie w sprawach własności intelektualnej

Od 1 lipca 2020 r. na mocy art. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw[1] obowiązują nowe przepisy dotyczące postępowań w sprawach własności intelektualnej.

Sprawy będą rozpatrywane przez wyodrębnione wydziały, w których zasiądą wyspecjalizowani sędziowie.

Zakres spraw własności intelektualnej

Wprowadzony art. 47989 § 1-2 Kodeksu postępowania cywilnego określa zakres spraw własności intelektualnej i obejmuje sprawy o:

 • ochronę praw autorskich i pokrewnych,
 • ochronę praw własności przemysłowej,
 • ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
 • zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
 • ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług,
 • ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

Nowe sądy i wyspecjalizowani sędziowie

Sprawy własności intelektualnej będą rozpatrywane przez wyodrębnione wydziały, w których zasiądą wyspecjalizowani sędziowie.

Wydziały rozpatrujące sprawy w I instancji powstaną w pięciu sądach okręgowych (Warszawa, Poznań, Gdańsk, Lublin, Katowice) a postępowania w II instancji będą prowadziły dwa sądy apelacyjne (Warszawa, Poznań).

Sąd Okręgowy w Warszawie będzie wyłącznie właściwy w sprawach dotyczących m.in.:

 • programów komputerowych,
 • wynalazków,
 • wzorów użytkowych,
 • tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym.

Reprezentacja

Zgodnie z nowym art. 872 Kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu, w którym wartość przedmiotu sporu przewyższy 20 000 złotych strona będzie musiała być reprezentowana alternatywnie przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego.

Obowiązkowe zastępstwo procesowe nie obejmie spraw, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższy 20 000 złotych oraz tych, w których sąd zwolni strony z tego obowiązku.

Powództwa szczególne

W sprawach własności intelektualnej pojawiły się powództwa szczególne.

Nowością jest:

 • powództwo o ustalenie, że podjęte lub zamierzone czynności nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji,
 • powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego, jeżeli obejmuje żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub obejmuje żądanie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Środki dowodowe

Zabezpieczenie środka dowodowego

Sąd udzieli zabezpieczenia środka dowodowego na wniosek uprawnionego, który uprawdopodobnił roszczenie, jak również interes prawny w zabezpieczeniu.

Ustawodawca sprecyzował, że interes prawny w zabezpieczeniu środka dowodowego istnieje, gdy:

 • brak żądanego zabezpieczenia uniemożliwia lub poważnie utrudnia przytoczenie, udowodnienie istotnych faktów,
 • zachodzi ryzyko zniszczenia środka dowodowego,
 • opóźnienie w uzyskaniu środka dowodowego może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celu postępowania dowodowego,
 • z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy.

Ryzyko uzyskania poufnych informacji przedsiębiorstwa zminimalizowano poprzez wprowadzenie obowiązku określenia przez sąd w postanowieniu o zabezpieczeniu środka dowodowego zakresu wglądu uprawnionego do zabezpieczonego środka dowodowego oraz szczegółowe zasady korzystania i zapoznawania się z nim. Sąd będzie mógł także ograniczyć lub wyłączyć kopiowanie środka dowodowego lub jego utrwalanie w inny sposób.

Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia środka dowodowego stanie się wykonalne z chwilą jego wydania.

Wyjawienie lub wydanie środka dowodowego

We wniosku o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego powód będzie mógł żądać, aby pozwany wyjawił lub wydał środek dowodowy, którym dysponuje, w szczególności dokumenty bankowe, finansowe lub handlowe, służące ujawnieniu i udowodnieniu faktów.

Wezwanie do udzielenia informacji

Na wniosek powoda, jeżeli wykaże on w sposób wiarygodny okoliczności wskazujące naruszenie, sąd będzie uprawniony wezwać pozwanego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług, jeżeli jest to niezbędne dla dochodzenia roszczenia.

Wezwanie do udzielenia informacji będzie możliwe także wobec osoby niebędącej stroną postępowania, o ile posiada istotne informacje lub dostęp do nich.

Przepisy przejściowe

W sprawach wszczętych i niezakończonych w danej instancji lub przed Sądem Najwyższym do 1 lipca 2020 r., które podlegałyby rozpoznaniu w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej, nie stosuje się przepisów o tym postępowaniu.

Tutaj możecie zapoznać się z prezentacją o postępowanie w sprawach własności intelektualnej

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń w sprawach własności intelektualnej to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

[1] Dz. U. poz. 288 z późn. zm.


Blog Prawniczy