Masz prawo nas wypróbować >>>

Mienie zabużańskie – nowelizacja ustawy i szansa na rekompensatę

W dniu 27 lutego 2014 r. weszła w życie ustawa zmieniająca dotychczasowe przepisy regulujące prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej – czyli  tzw. mienia zabużańskiego.

Nowelizacja daje szansę na rekompensatę tym zabużanom i ich spadkobiercom, którym dotychczas odmówiono tego prawa lub nie złożyli stosownego wniosku tylko dlatego, że nie spełniali wymogu określonego w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w postaci zamieszkiwania w dniu 1 września 1939 r. na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzona zmiana jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2012 r., sygn. SK 11/12, który uznał wspomniany warunek za niekonstytucyjny.

Zgodnie z nowymi przepisami wskazane powyżej osoby mogą w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian, tj. do dnia 27 sierpnia 2014 r., wnieść o wznowienie postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty (jeżeli już było przeprowadzone i zostało zakończone odmownie) albo złożyć nowy wniosek (jeżeli zostanie wykazane, że dopiero zmienione przepisy pozwoliły na przyznanie prawa do rekompensaty).

Aby skutecznie ubiegać się o prawo do rekompensaty należy do wniosku dołączyć szereg dokumentów, dlatego zwlekanie do ostatniej chwili może spowodować, że postępowanie zakończy się niepowodzeniem. Ustawodawca postanowił naprawić swój błąd wytknięty przez Trybunał Konstytucyjny, ale równocześnie dał tylko pół roku na podjęcie stosownych działań (pierwotnie osoby uprawnione miały ponad 3 lata na złożenie wniosków). Ewentualne wątpliwości co do konstytucyjności nowelizacji nie zmieniają jednak faktu, że czasu jest niewiele, a po dniu 27 sierpnia 2014 r. prawdopodobnie uzyskanie jakiejkolwiek rekompensaty za mienie zabużańskie będzie już niemożliwe.


Blog Prawniczy

  • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

    Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

    więcej

  • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

    W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

    więcej