Masz prawo nas wypróbować >>>

Uiszczenie opłaty sądowej na poczcie jest równoznaczne z wpłatą dokonaną bezpośrednio w sądzie

W dniu 26 lutego 2014 r. Sąd Najwyższy rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie skutków wniesienia opłaty sądowej w placówce Poczty Polskiej poprzez zlecenie wpłaty na rachunek bankowy sądu.

SN podjął uchwałę, w której wskazał, że uiszczenie opłaty sądowej w placówce Poczty Polskiej jest równoznaczne z wpłatą dokonaną bezpośrednio w sądzie – przede wszystkim chodzi o skutek w postaci dochowania terminu do uzupełnienia opłaty od wniesionego pisma (np. apelacji lub zażalenia). Teraz nie powinno już być w tym zakresie dalszych wątpliwości, a decydować będzie data wskazana na stemplu pocztowym odbitym na blankiecie wpłaty.

Podjęta uchwała ma znaczenie praktyczne, albowiem uchybienie terminowi do uzupełnienia opłaty wiąże się z odrzuceniem pisma, co z kolei często przekłada się na negatywne skutki dla strony postępowania.

Przypominamy, że już wcześniej SN wyraził stanowisko, zgodnie z którym zlecenie przelewu bankowego na konto sądu w ostatnim dniu terminu wyznaczonego w wezwaniu do uzupełnienia opłaty – w sposób uniemożliwiający stronie jego odwołanie i przy zagwarantowaniu odpowiedniej ilości środków na rachunku bankowym – jest równoznaczne z wykonaniem zobowiązania.

Więcej informacji o uchwale Sądu Najwyższego z 26 lutego 2014 r., sygn. akt III CZP 112/13 dostępnych jest tutaj: link


Blog Prawniczy

  • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

    Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

    więcej

  • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

    W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

    więcej