Blog prawniczy
Jan Jarzyński

Zmiany w odpowiedzialności członków zarządu za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jan Jarzyński
Facebook
LinkedIn

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jej właściciele – wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Inaczej jest jednak w przypadku członków zarządu. W niektórych sytuacjach mogą oni osobiście odpowiadać za długi spółki.

Bezskuteczność egzekucji i solidarna odpowiedzialność

W przypadku, gdy egzekucja prowadzona przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Celem tej regulacji – zawartej w art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych – jest, aby osoby odpowiedzialne za działalność spółki dbały o jej wypłacalność oraz zaciągały zobowiązania i nawiązywały relacje kontraktowe z uwzględnieniem możliwości płatniczych reprezentowanego podmiotu – bez narażania innych uczestników obrotu na szkodę.

Istotne jest jednak, że aby w ogóle mówić o potencjalnej odpowiedzialności członka zarządu wcześniej wierzyciel musi dysponować tytułem wykonawczym przeciwko spółce i albo przeprowadzić bezskuteczną egzekucję swojej wierzytelności, albo wykazać, że jej wszczynanie wobec spółki jest niecelowe (np. gdy chociażby w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącym dłużnika pojawią się informacje o innych bezskutecznych egzekucjach).

Jak członek zarządu może się bronić przed odpowiedzialnością za długi spółki?

Jeżeli wierzyciel spółki wystąpi przeciwko członkowi zarządu z żądaniem zapłaty niewyegzekwowanego długu, możliwe jest podjęcie obrony zmierzającej do uwolnienia się od odpowiedzialności. Zgodnie z art. 299 § 2 Kodeksu spółek handlowych polega to na wykazaniu, że:

  • we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że
  • niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z winy pozwanego członka zarządu, albo że
  • pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Powołanie się na ww. przesłanki wyłączenia odpowiedzialności wymaga przeprowadzenia odpowiednich dowodów w toku postępowania sądowego. Konieczna jest zatem zawsze szczegółowa analiza sytuacji spółki obejmująca przede wszystkim okres, w którym zaszły podstawy do ogłoszenia upadłości, otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego bądź układowego.

Czy można kwestionować istnienie długu, za który ma odpowiadać członek zarządu?

W sprawach dotyczących odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki dotychczas ograniczona była możliwość kwestionowania istnienia samego długu. Wierzyciel przedkładał bowiem najczęściej prawomocne i wykonalne orzeczenie wydane przeciwko spółce, co powodowało, że sąd rozpoznający sprawę nie miał możliwości weryfikowania, czy aby na pewno zasądzona wierzytelność w ogóle istniała. W doktrynie i orzecznictwie prezentowano co prawda poglądy odmienne, ale stanowisko nie było jednolite. Chodziło głównie o to jak dalece sąd rozpoznający powództwo przeciwko członkowi zarządu jest związany wcześniejszym wyrokiem wydanym przeciwko spółce co zasadniczo nakazuje art. 365 Kodeksu postępowania cywilnego.

Trybunał Konstytucyjny rozszerzył możliwość obrony przed zobowiązaniem

W wyroku z 12 kwietnia 2023 r., sygn. P 5/19, Trybunał Konstytucyjny stwierdził jednak, że art. 365 Kodeksu postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim przewiduje związanie sądu orzeczeniem, na podstawie którego wszczęto przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością bezskuteczną egzekucję, w procesie wytoczonym na podstawie art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych przeciwko pozwanemu, który utracił status członka zarządu spółki przed datą wszczęcia postępowania, w którym orzeczenie przeciwko spółce zapadło. W tym samym wyroku zakwestionowano również zgodność art. 299 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji w zakresie w jakim nie przewiduje on możliwości, aby pozwany były członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uwolnił się od odpowiedzialności poprzez wykazanie, że wierzytelność, stwierdzona orzeczeniem, na podstawie którego wszczęto przeciwko spółce bezskuteczną egzekucję, nie istnieje, w sytuacji, w której orzeczenie zapadło w postępowaniu wszczętym po dacie utraty przez pozwanego statusu członka zarządu spółki.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie otwiera drogi do kwestionowania istnienia długu spółki w każdej sprawie o zapłatę skierowanej przeciwko członkowi zarządu spółki, niemniej zapewne w niektórych stanach faktycznych może okazać się pomocny w uniknięciu odpowiedzialności. Niekonstytucyjność ww. przepisów ma być związana m.in. z tym, że członek zarządu, który nie pełnił już tej funkcji w chwili wszczęcia powództwa przeciwko spółce, nie mógłby przeciwstawić się roszczeniu, które w skrajnych przypadkach mogło być zupełnie fikcyjne. Zostałby więc pozbawiony zagwarantowanego konstytucyjnie prawa do sądu.

Sytuacja byłego członka zarządu, który nie reprezentował spółki w procesie wszczętym przeciwko niej przez wierzyciela, wraz z wydaniem ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego uległa polepszeniu.

Warto zaznaczyć, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zapadło w odpowiedzi na pytanie prawne sądu sformułowane na tle konkretnego stanu faktycznego. Jego wydźwięk wskazuje jednak na to, że w przyszłości możemy spodziewać się dalszego stwierdzenia niekonstytucyjności art. 365 Kodeksu postępowania cywilnego i art. 299 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych np. w odniesieniu do tych sytuacji, w których członek zarządu bez swojej winy nie uczestniczył w procesie prowadzonym przeciwko spółce.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach dotyczących prawa budowlanego to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres jj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się ze mną
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się ze mną
Jan Jarzyński
Twoje dane osobowe bedą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.
Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj