Masz prawo nas wypróbować >>>

Zadatek w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości i skutki braku jego zapłaty

Zadatek dany przez kupującego przy zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości wzmacnia więź zobowiązaniową między stronami i zabezpiecza ich interesy. Brak uiszczenia zadatku przez stronę do tego zobowiązaną nie powoduje automatycznego rozwiązania umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, a co za tym idzie nadal wywołuje ona skutki prawne.

Co to jest zadatek?

Zadatek w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości stanowi dodatkowe zastrzeżenie umowne, które ma celu stymulować strony do jej wykonania i zawarcia umowy sprzedaży.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Podstawową funkcją zadatku jest dyscyplinowanie stron do wykonania umowy przedwstępnej, albowiem jej niewykonanie wiąże się z ryzykiem utraty wpłaconego zadatku bądź obowiązkiem jego zwrotu w podwójnej wysokości.

Wysokość zadatku zależy od ustaleń stron, które korzystając z zasady swobody umów mogą określić jego kwotę w dowolnej wysokości, byleby treść lub cel stosunku prawnego nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

  Potrzebujesz pomocy prawnej?
  Skontaktuj się ze mną

  Imię i nazwisko / Firma: (wymagane)

  E-mail: (wymagane)

  Numer telefonu: (wymagane)

  Treść wiadomości: (wymagane)

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.

  Termin wpłaty zadatku

  W nauce i orzecznictwie wyodrębniły się dwa poglądy co do terminu wpłaty zadatku. Pierwszy z nich wskazuje, że zadatek może być dany po zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży w terminie uzgodnionym przez strony. Natomiast według drugiego, kwota wręczona kontrahentowi dopiero po zawarciu umowy nie może zostać uznana za uiszczoną tytułem zadatku, a stanowi świadczenie na poczet ceny.

  Zasada wpłaty zadatku przy zawarciu umowy nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Nie ma zatem przeszkód, aby strony ustaliły, iż wpłata zadatku nastąpi po podpisaniu umowy w określonym terminie. Ma to istotne znaczenie w sytuacji, gdy zadatek będzie uiszczany przelewem.

  Nieskuteczne zastrzeżenie zadatku

  W orzecznictwie wskazuje się, że jeżeli zadatek nie został zapłacony przy zawarciu umowy, a w jej treści nie określono terminu do późniejszego uiszczenia zadatku, to nie został on skutecznie zastrzeżony. Nieskuteczne zastrzeżenie zadatku może nastąpić także, jeżeli strona do tego zobowiązana nie zapłaci zadatku w określonym terminie.

  Skuteczne ustanowienie zadatku jest uzależnione od przekazania sumy pieniędzy (przedmiotu zadatku). Taki pogląd wynika z przyjęcia, że klauzula zadatku ma charakter realny, co oznacza, że aby zadatek był prawidłowo zastrzeżony, to musi być wręczony drugiej stronie.

  Samo złożenie przez strony oświadczeń woli w zakresie zadatku nie przesądza o jego skutecznym zastrzeżeniu. Niemniej jednak w orzecznictwie, nauce i w praktyce przeważa stanowisko, zgodnie z którym dopuszczalne jest wręczenie zadatku w innym momencie, aniżeli przy zawarciu umowy.

  Skutki braku wpłaty zadatku

  Brak wpłaty zadatku jest czasami mylnie postrzegany przez strony jako przesłanka automatycznie rozwiązująca umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości. W rzeczywistości, gdy zadatek nie zostanie nieuiszczony, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości nadal obowiązuje i wywołuje skutki prawne. Strona nie może się zatem uchylić od wykonania umowy przedwstępnej z powołaniem się na sam fakt braku wpłaty zadatku.

  Strony mogą w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości np. zastrzec możliwość odstąpienia od niej przez jedną lub obie strony w przypadku braku zapłaty zadatku. Takie postanowienie powinno zawierać przede wszystkim oznaczenie terminu na odstąpienie od umowy.

  W przypadku braku wpłaty zadatku takie postanowienie pozwoli na odstąpienie od umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości i będzie ona traktowana tak, jak gdyby nigdy nie została zawarta. Należy przy tym pamiętać o dokonaniu tej czynności w ciągu terminu oznaczonego w umowie.

  Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej przy zawarciu umowy przedwstępnej to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.


  Blog Prawniczy

  • Najczęstsze błędy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

   Rada gminy uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (dalej: plan miejscowy) musi kierować się powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Ustawą z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: u.p.z.p.). Uchwalony plan miejscowy podlega kontroli wojewody, który może stwierdzić jego nieważność. O nieważności planu miejscowego mogą rozstrzygać także sądy administracyjne. Najczęściej występującymi błędami w planach miejscowych jest niezgodność planu miejscowego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (dalej: studium), niespójność części tekstowej i graficznej planu miejscowego, brak obligatoryjnych elementów planu miejscowego, niewystarczające uzasadnienie ograniczeń w zagospodarowaniu terenu, brak uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych, ustalenie stawki renty planistycznej na poziomie 0% bądź odstąpienie od ustalenia stawki oraz niewłaściwe definiowanie pojęć lub modyfikowanie pojęć określonych w ustawach i rozporządzeniach.

   więcej

  • Zmiany w procedurze odbiorowej w nowej ustawie deweloperskiej

   Od 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie znaczna część przepisów nowej ustawy deweloperskiej zastępującej dotychczasową ustawę z 2011 r. Wprowadzono w niej wiele zmian dla nabywców i deweloperów. Jedną z nich jest bardziej szczegółowe uregulowanie procedury odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Jeżeli deweloper nie usunie wad w terminach wskazanych w ustawie oraz po wyznaczeniu przez nabywcę dodatkowego terminu na ich usunięcie, nabywca będzie mógł usunąć wady na koszt dewelopera. Nabywca będzie uprawniony do odmowy odbioru w przypadku wady istotnej, natomiast deweloper będzie mógł uznać wadę istotną lub odmówić jej uznania. Jeśli rzeczoznawca budowlany w opinii stwierdzi istnienie wady istotnej przy powtórnym odbiorze nabywca będzie mógł odstąpić od umowy.

   więcej