Blog prawniczy
Piotr Jarzyński

W projekcie budowlanym należy uwzględnić analizę dotyczącą zapewnienia naturalnego oświetlenia pomieszczeń

Piotr Jarzyński
Facebook
LinkedIn

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 listopada 2016 roku o sygn. akt II OSK 191/15 rozstrzygnął kwestię dotyczącą obowiązku uwzględnienia w projekcie budowlanym obiektu analizy w zakresie zapewnienia naturalnego oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych w sąsiednich budynkach.

W sprawie zakwestionowano decyzję o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz garażem podziemnym zarzucając, iż zamierzenie budowlane nie spełnia norm nasłonecznienia budynku usytuowanego w bliskim sąsiedztwie.

Organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję o pozwoleniu na budowę, wskazując, że spełnione zostały wymogi określone w § 60 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 wraz z późn. zm.; dalej jako: Rozporządzenie) dotyczące nasłonecznienia pomieszczeń.

Zdaniem organu odwoławczego, biorąc pod uwagę dopuszczenie wymaganego czasu nasłonecznienia dla zabudowy śródmiejskiej, pokoje mieszkalne w sąsiednim budynku powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 1,6 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 7:00 – 17:00.

Na powyższą decyzję złożono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zarzucając naruszenie obowiązujących norm nasłonecznienia. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że projekt budowlany przedstawiony przez inwestora uwzględnia wyczerpujące opracowanie w zakresie usytuowania projektowanego budynku, w tym zachowanie wymogów nasłonecznienia w pobliskich budynkach.

Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożono skargę kasacyjną zawierającą zarzut m.in. oparcia się przez Sąd jedynie na projekcie budowlanym bez uwzględnienia dowodu z opinii biegłego w zakresie spełnienia bądź niespełnienia norm nasłonecznienia w sąsiednich budynkach.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 listopada 2016 roku podkreślił, że w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt. 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane organ rozstrzygający o pozwoleniu na budowę jest obowiązany ocenić na podstawie części opisowej i rysunków projektu budowlanego poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów w zakresie „przesłania i zacieniania” obiektów określonych w § 13, § 57 i § 60 Rozporządzenia.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego inwestor zobowiązany jest do określenia w części opisowej projektu zagospodarowania terenu inwestycji m.in. koniecznych danych wynikających ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego, zatem również spełnienie wymogu zapewnienia naturalnego oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych.

Analiza spełnienia wymogu zapewnienia naturalnego oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych powinna być zatem sporządzona przez projektanta i stanowić element opisu projektu zagospodarowania terenu.

Jednocześnie Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż obowiązkiem organu jest nie tylko zbadanie, czy osoby uprawnione uczestniczyły w przygotowaniu projektu, lecz także, czy rzeczywiście załączone rysunki mogą posłużyć dla oceny oświetlenia i nasłonecznienia sąsiednich, istniejących budynków, a nadto dokonać stosownych obliczeń, które ewentualne twierdzenia inwestora pozwalają aprobować, bądź merytorycznie zakwestionować.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj