Blog prawniczy
Piotr Jarzyński

Ustalenie warunków zabudowy jako etap wstępny realizacji inwestycji

Piotr Jarzyński
Facebook
LinkedIn

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 stycznia 2017 roku o sygn. akt II OSK 1048/15 rozstrzygnął kwestię dotyczącą ustalenia warunków zabudowy jako etapu wstępnego realizacji inwestycji.

W przedmiotowej sprawie odmówiono uchylenia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-biurowo-handlowego o powierzchni sprzedaży poniżej 2.000 m2 z dwiema kondygnacjami zarzucając wnioskodawcom, iż nie posiadają statusu strony postępowania w rozumieniu art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej jako: K.p.a.):

„Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Na decyzję o odmowie uchylenia decyzji o warunkach zabudowy wniesiono środek zaskarżenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego uzasadniając m.in., że niedopuszczalne jest ograniczanie liczby stron postępowania, szczególnie w przypadku dużych inwestycji w zabudowie miejskiej, albowiem wywierają one wpływ również na nieruchomości niegraniczące z nimi bezpośrednio.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji, a sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (dalej jako: WSA).

WSA w wyroku wskazał, że realizacja planowanej inwestycji ze względu na jej rozmiar i gabaryty (dwie kondygnacje podziemne) znacząco wpłynie na sąsiadujące nieruchomości, w tym również na nieruchomości znajdujące się w pobliżu. Zdaniem WSA realizacja inwestycji może doprowadzić do ograniczenia możliwości korzystania z pobliskich nieruchomości, w szczególności z ich zagospodarowania lub zabudowy, obniżenia wartości nieruchomości, zwiększenia hałasu, zanieczyszczeń, ograniczenia dostępu do światła.

Naczelny Sąd Administracyjny (dalej jako: NSA) w wyroku z 17 stycznia 2017 roku podkreślił, iż etapem wstępnym realizacji inwestycji jest ustalenie warunków zabudowy, które stwierdza, czy planowana inwestycja może być realizowana na danym obszarze, z uwzględnieniem przepisów szczególnych określających sposób zagospodarowania terenu i porządek urbanistyczny, dlatego też niedopuszczalne i przedwczesne na tym etapie są zarzuty nawiązujące do ograniczenia dostępu do światła, zwiększonego poziomu hałasu i zanieczyszczeń, obniżenia wartości sąsiednich nieruchomości.

Jednocześnie NSA zaznaczył, że wskazane zarzuty mogą być podniesione dopiero na etapie postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj