Masz prawo nas wypróbować >>>

Umowa rezerwacyjna

Czy wiesz co to jest umowa rezerwacyjna i jakie elementy zawiera❓

❗️Do tej pory umowa rezerwacyjna nie była uregulowana w przepisach prawa i zawierano ją zgodnie z zasadą swobody umów.

📅 Od 1 lipca 2022 r. umowa rezerwacyjna będzie nową umową nazwaną prawa cywilnego, której zasady i trybu zawierania oraz treści określi nowa ustawa deweloperska.


✍🏼 Umowa rezerwacyjna będzie zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

📃Umowa rezerwacyjna określa w szczególności:

▪️ strony, miejsce i datę zawarcia umowy;

▪️ cenę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wybranego przez rezerwującego z oferty sprzedaży;

▪️ wysokość opłaty rezerwacyjnej, jeżeli została przewidziana przez strony;

▪️ okres, na jaki lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny wybrany przez rezerwującego będzie wyłączony z oferty sprzedaży;

▪️ określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku;

▪️ określenie powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, powierzchni i układu pomieszczeń.

📘Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej to zapraszam do pobrania ebooka „Umowa rezerwacyjna w pytaniach i odpowiedziach” z nowego serwisu umowarezerwacyjna.pl


Blog Prawniczy

  • Najczęstsze błędy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

    Rada gminy uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (dalej: plan miejscowy) musi kierować się powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Ustawą z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: u.p.z.p.). Uchwalony plan miejscowy podlega kontroli wojewody, który może stwierdzić jego nieważność. O nieważności planu miejscowego mogą rozstrzygać także sądy administracyjne. Najczęściej występującymi błędami w planach miejscowych jest niezgodność planu miejscowego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (dalej: studium), niespójność części tekstowej i graficznej planu miejscowego, brak obligatoryjnych elementów planu miejscowego, niewystarczające uzasadnienie ograniczeń w zagospodarowaniu terenu, brak uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych, ustalenie stawki renty planistycznej na poziomie 0% bądź odstąpienie od ustalenia stawki oraz niewłaściwe definiowanie pojęć lub modyfikowanie pojęć określonych w ustawach i rozporządzeniach.

    więcej

  • Zmiany w procedurze odbiorowej w nowej ustawie deweloperskiej

    Od 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie znaczna część przepisów nowej ustawy deweloperskiej zastępującej dotychczasową ustawę z 2011 r. Wprowadzono w niej wiele zmian dla nabywców i deweloperów. Jedną z nich jest bardziej szczegółowe uregulowanie procedury odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Jeżeli deweloper nie usunie wad w terminach wskazanych w ustawie oraz po wyznaczeniu przez nabywcę dodatkowego terminu na ich usunięcie, nabywca będzie mógł usunąć wady na koszt dewelopera. Nabywca będzie uprawniony do odmowy odbioru w przypadku wady istotnej, natomiast deweloper będzie mógł uznać wadę istotną lub odmówić jej uznania. Jeśli rzeczoznawca budowlany w opinii stwierdzi istnienie wady istotnej przy powtórnym odbiorze nabywca będzie mógł odstąpić od umowy.

    więcej