Blog prawniczy
Ada Szajdak

Remont a przebudowa obiektu budowlanego

Ada Szajdak
Facebook
LinkedIn

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 października 2017 roku o sygn. akt II OSK 264/16 wyjaśnił, iż wykonane roboty budowlane nie mogą stanowić remontu, jeżeli w ich wyniku nie dochodzi do odtworzenia jakiegokolwiek stanu, ale do powstania nowego obiektu budowlanego.

W stanie faktycznym omawianej sprawy organ nadzoru budowlanego w wyniku przeprowadzonej kontroli ustalił, iż na działce skarżącego dokonana została przebudowa części budynku produkcyjnego poprzez obmurowanie przestrzeni między słupami wiaty, którą wykonano po obrysie rzutu dachu, co spowodowało zwiększenie powierzchni i kubatury.

Wobec powyższego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łęczycy (dalej jako: PINB) wstrzymał prowadzenie robót związanych z rozbudową budynku produkcyjnego prowadzonego bez wymaganego prawem pozwolenia oraz zobowiązał właścicieli do przedłożenia projektu budowlanego rozbudowy przedmiotowego budynku wraz z oceną techniczną wykonanych robót. Skarżący poinformował organ, że na działce nie miała miejsce rozbudowa budynku, a postawienie ściany nie można uznać za rozbudowę. W związku z nieprzedstawieniem odpowiedniej dokumentacji przez skarżącego, PINB nakazał właścicielom i inwestorom rozbiórkę samowolnie wykonanych robót budowlanych.

W sporze sprowadzającym się do oceny charakteru wykonanych robót budowlanych stanowiska skarżącego nie podzielił również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Sąd I instancji ustosunkowując się do twierdzeń, że obudowanie wiaty ścianami stanowiło jej remont, a nie rozbudowę istniejącego budynku produkcyjnego, wskazał na przepisy art. 3 pkt 6-8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (dalej jako: Prawo budowlane) oraz na brak ustawowej definicji wiaty (charakteryzującej się posiadaniem zadaszenia wspartego słupami, stanowiącymi podstawowy element konstrukcyjny, wiążący budowlę trwale z gruntem czy brakiem trwałych ścian), która jednak w ocenie Sądu stanowi obiekt budowlany.

Zdaniem Sądu I instancji, po wykonaniu przez inwestora spornych robót wiata uległa przekształceniu w zamknięty szczelnymi ścianami, zespolonymi z dachem obiekt, wyposażony w drzwi zewnętrzne (wrota), powiększający istniejący budynek produkcyjny.

Odwołując się z kolei do art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego, Sąd przyjął, że skoro dobudowano do wiaty ściany, to tym samym dotychczasowa budowla przekształciła się w inny obiekt budowlany, zamknięty pełnymi ścianami budynekczego nie sposób zakwalifikować jako przebudowy. W ocenie Sądu I instancji nie można w tym wypadku mówić również o remoncie wiaty, gdyż wykonane roboty nie prowadziły do odtworzenia stanu pierwotnego, a wręcz przeciwnie, powstała zupełnie nowa, zamknięta konstrukcja na bazie istniejącej wcześniej wiaty.

Wykonane roboty budowlane miały zatem szerszy niż w przypadku remontu zakres ingerencji w istniejącą substancję budowlaną, co znalazło wyraźne potwierdzenie w omawianym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Na marginesie należy dodać, że argumentacja skarżącego, iż zakupił już sporną nieruchomość wraz z przebudowanym budynkiem, nie ma żadnego znaczenia z uwagi na treść art. 52 Prawa budowlanego, zgodnie z którym to na inwestorze, właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego spoczywa obowiązek dokonania czynności nakazanych w decyzji organu nadzoru budowlanego.

Warto więc mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach to nabywca nieruchomości (aktualny właściciel) będzie musiał wykonać określone czynności nawet wtedy, gdy nie był sprawcą samowoli i działkę zakupił w dobrej wierze.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj