Blog prawniczy
Kancelaria

Podział projektu budowlanego

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, co do zasady, wymagane jest wcześniejsze uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt budowlany jest jednym z podstawowych załączników do wniosku o pozwolenie na budowę. Obowiązująca od 19 września 2020 r. nowelizacja Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: Prawo budowlane) zmieniała treść oraz reguły sporządzania projektów budowlanych.

Z czego składa się projekt budowlany?

Dotychczas projekt budowlany był jednolitym dokumentem, w skład którego wchodził projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Prawa budowlanego projekt budowlany składa się z trzech części:

 • projektu zagospodarowania działki lub terenu;
 • projektu architektoniczno-budowlanego;
 • projektu technicznego.

Ustawodawca szczegółowo określił, co powinna zawierać każda z wyżej wymienionych części projektu budowlanego.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu

Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzany jest na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i obejmuje:

 • określenie granic działki lub terenu;
 • usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym;
 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków;
 • układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
 • informację o obszarze oddziaływania obiektu.
Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się ze mną
Piotr Jarzyński
Twoje dane osobowe bedą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany obejmuje m.in:

 • układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych;
 • zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych;
 • charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych;
 • opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
 • projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko;
 • charakterystykę ekologiczną;
 • informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;
 • informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych –w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Projekt techniczny

W projekcie technicznym powinny znaleźć się:

 • projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych;
 • charakterystyka energetyczna – w przypadku budynków;
 • projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe;
 • w zależności od potrzeb – dokumentacja geologiczno-inżynierska lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
 • inne opracowania projektowe.

Kiedy przedłożyć poszczególne części projektu budowlanego?

Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany należy przedłożyć do zatwierdzenia w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zatwierdzeniu podlegają trzy (a nie jak dotychczas – cztery) egzemplarze poszczególnych projektów. Na tym etapie nie jest wymagane przedłożenie projektu technicznego.

W związku z powyższym, projekt techniczny nie podlega ocenie organu administracji architektoniczno-budowlanej wydającego pozwolenie na budowę. Prawo budowlane przewiduje jednak, że musi być on zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz z projektem architektoniczno-budowlanym.

Projekt techniczny powinien być sporządzony przed rozpoczęciem robót budowlanych. Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor ma bowiem obowiązek dołączyć m.in. oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego. Na tym etapie inwestor nie składa projektu technicznego. Czyni to dopiero w końcowym stadium inwestycji wraz ze złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie bądź zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania dotyczące momentu składnia poszczególnych części projektu budowlanego budzą wiele wątpliwości, przede wszystkim w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu. Projekt techniczny, czyli ta część projektu budowlanego, która ma zagwarantować bezpieczeństwo konstrukcji obiektu, nie będzie kontrolowana przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Przepisy przejściowe – Rozporządzenie

Zasady sporządzania projektów budowlanych wyznacza Prawo budowlane a także przepisy wykonawcze zawarte obecnie w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609; dalej jako: Rozporządzenie z 2020 r.). Rozporządzenie z 2020 r. uchyliło poprzednio obowiązujące Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935; dalej jako: Rozporządzenie z 2012 r.).

Przepisy przejściowe do nowelizacji Prawa budowlanego przewidują do 19 września 2021 r. możliwość dołączenia do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego albo zgłoszenia budowy, projektu budowlanego sporządzonego na dotychczasowych zasadach.

Niemniej jednak regulujące te zasady Rozporządzenie z 2012 r. utraciło moc z dniem 19 września 2020 r. Wydaje się, że Minister Rozwoju popełnił błąd nie wprowadzając przepisów przejściowych w Rozporządzeniu z 2020 r. w odniesieniu do Rozporządzenia z 2012 r. i przepisów przejściowych do nowelizacji Prawa budowlanego. W związku z powyższym, powstała poważna wątpliwość co do możliwości przedłożenia projektu budowlanego sporządzonego na zasadach obowiązujących przed 19 września 2020 r., którą zapewne będą musiały rozstrzygnąć organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz sądy administracyjne.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach z zakresu Prawa Budowlanego to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj