Blog prawniczy
Kancelaria

Podział projektu budowlanego

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, co do zasady, wymagane jest wcześniejsze uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt budowlany jest jednym z podstawowych załączników do wniosku o pozwolenie na budowę. Obowiązująca od 19 września 2020 r. nowelizacja Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: Construction Law) zmieniała treść oraz reguły sporządzania projektów budowlanych.

Z czego składa się projekt budowlany?

Dotychczas projekt budowlany był jednolitym dokumentem, w skład którego wchodził projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Prawa budowlanego projekt budowlany składa się z trzech części:

 • projektu zagospodarowania działki lub terenu;
 • projektu architektoniczno-budowlanego;
 • projektu technicznego.

Ustawodawca szczegółowo określił, co powinna zawierać każda z wyżej wymienionych części projektu budowlanego.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu

Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzany jest na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i obejmuje:

 • określenie granic działki lub terenu;
 • usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym;
 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków;
 • układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
 • informację o obszarze oddziaływania obiektu.
Do you need legal assistance? Skontaktuj się ze mną
Do you need legal assistance?
Skontaktuj się ze mną
Piotr Jarzyński
Twoje dane osobowe bedą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany obejmuje m.in:

 • układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych;
 • zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych;
 • charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych;
 • opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
 • projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko;
 • charakterystykę ekologiczną;
 • informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;
 • informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych –w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Projekt techniczny

W projekcie technicznym powinny znaleźć się:

 • projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych;
 • charakterystyka energetyczna – w przypadku budynków;
 • projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe;
 • w zależności od potrzeb – dokumentacja geologiczno-inżynierska lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
 • inne opracowania projektowe.

Kiedy przedłożyć poszczególne części projektu budowlanego?

Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany należy przedłożyć do zatwierdzenia w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zatwierdzeniu podlegają trzy (a nie jak dotychczas – cztery) egzemplarze poszczególnych projektów. Na tym etapie nie jest wymagane przedłożenie projektu technicznego.

W związku z powyższym, projekt techniczny nie podlega ocenie organu administracji architektoniczno-budowlanej wydającego pozwolenie na budowę. Prawo budowlane przewiduje jednak, że musi być on zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz z projektem architektoniczno-budowlanym.

Projekt techniczny powinien być sporządzony przed rozpoczęciem robót budowlanych. Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor ma bowiem obowiązek dołączyć m.in. oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego. Na tym etapie inwestor nie składa projektu technicznego. Czyni to dopiero w końcowym stadium inwestycji wraz ze złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie bądź zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania dotyczące momentu składnia poszczególnych części projektu budowlanego budzą wiele wątpliwości, przede wszystkim w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu. Projekt techniczny, czyli ta część projektu budowlanego, która ma zagwarantować bezpieczeństwo konstrukcji obiektu, nie będzie kontrolowana przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Przepisy przejściowe – Rozporządzenie

Zasady sporządzania projektów budowlanych wyznacza Prawo budowlane a także przepisy wykonawcze zawarte obecnie w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609; dalej jako: Rozporządzenie z 2020 r.). Rozporządzenie z 2020 r. uchyliło poprzednio obowiązujące Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935; dalej jako: Rozporządzenie z 2012 r.).

Przepisy przejściowe do nowelizacji Prawa budowlanego przewidują do 19 września 2021 r. możliwość dołączenia do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego albo zgłoszenia budowy, projektu budowlanego sporządzonego na dotychczasowych zasadach.

Niemniej jednak regulujące te zasady Rozporządzenie z 2012 r. utraciło moc z dniem 19 września 2020 r. Wydaje się, że Minister Rozwoju popełnił błąd nie wprowadzając przepisów przejściowych w Rozporządzeniu z 2020 r. w odniesieniu do Rozporządzenia z 2012 r. i przepisów przejściowych do nowelizacji Prawa budowlanego. W związku z powyższym, powstała poważna wątpliwość co do możliwości przedłożenia projektu budowlanego sporządzonego na zasadach obowiązujących przed 19 września 2020 r., którą zapewne będą musiały rozstrzygnąć organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz sądy administracyjne.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach z zakresu Prawa Budowlanego to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj