Blog prawniczy
Piotr Jarzyński

Opłata rezerwacyjna dla dewelopera w umowie rezerwacyjnej

Piotr Jarzyński
Facebook
LinkedIn

Zawierając umowę rezerwacyjną mieszkania lub domu strony mogą przewidzieć obowiązek uiszczenia przez osobę zainteresowaną zakupem nieruchomości opłaty rezerwacyjnej. Jest to opłata ponoszona przez rezerwującego w związku ze zobowiązaniem dewelopera do czasowego wyłączenia z oferty sprzedaży wybranej nieruchomości.

Opłata rezerwacyjna do 30 czerwca 2022 r.

Umowa rezerwacyjna zawarta przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (dalej: nowa ustawa deweloperska) była umową nienazwaną, której treść ustalały strony zgodnie z zasadą swobody umów.

Opłata taka była elementem umowy, o ile strony przewidziały jej uiszczenie. Strony mogły dowolnie określić jej wysokość, reguły zwrotu czy sposób uiszczenia.

W zależności od ustaleń stron, opłata mogła być zaliczką, zadatkiem lub mieć charakter mieszany.

Zaliczka i zadatek są uiszczane w pieniądzu przy zawarciu umowy i podlegają zaliczeniu na poczet ceny np. sprzedaży nieruchomości. Co do zasady, zaliczka jest zwracana w przypadku niedojścia umowy do skutku, niezależnie co było tego powodem. Inaczej jest przy zadatku, który w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju, w przypadku niewykonania umowy przez jedną ze stron może być zachowany przez drugą stronę, a gdy sama go dała – może ona żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Opłata rezerwacyjna dla dewelopera od 1 lipca 2022 r.

Nowa ustawa deweloperska wprowadziła nowy rodzaj umowy nazwanej – umowę rezerwacyjną. Strony mogą ustalić, że zobowiązanie wynikające z tej umowy jest związane z obowiązkiem poniesienia przez rezerwującego opłaty rezerwacyjnej. Zapłata opłaty jest zatem dobrowolna i zależy od uzgodnień stron.

Więcej o umowie rezerwacyjnej przeczytasz w artykule – Umowa rezerwacyjna w nowej ustawie deweloperskiej.

Wysokość opłaty rezerwacyjnej

Wysokość opłaty rezerwacyjnej nie może przekraczać 1 procenta ceny lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego określonej w prospekcie informacyjnym.

Wskazano, że opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet ceny nabycia praw z umowy deweloperskiej (lub z innych umów podobnych wskazanych w ustawie). Po zawarciu umowy deweloperskiej (lub innej podobnej wskazanej w ustawie) deweloper przekazuje opłatę na mieszkaniowy rachunek powierniczy prowadzony dla przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wysokości opłaty rezerwacyjnej, to przeczytaj artykuł – Wysokość opłaty rezerwacyjnej.

Zwrot opłaty rezerwacyjnej

Określono sytuacje, w których opłata rezerwacyjna będzie podlegać zwrotowi. Jest ona niezwłocznie zwracana rezerwującemu, gdy:

  • nie uzyskał on pozytywnej decyzji kredytowej lub przyrzeczenia udzielenia kredytu, w związku z negatywną oceną zdolności kredytowej;
  • deweloper albo przedsiębiorca inny niż deweloper określony w ustawie nie wykonuje zobowiązania wynikającego z opisanej umowy;
  • deweloper dokonał zmiany w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach bez poinformowania rezerwującego.

Gdy deweloper albo przedsiębiorca inny niż deweloper nie wykonuje zobowiązania wynikającego z umowy rezerwacyjnej, opłata jest zwracana w podwójnej wysokości. Opłata jest zwracana w podwójnej wysokości również w sytuacji, gdy przy realizacji umowy innej niż deweloperska (poprzedzonej ww. umową), deweloper albo przedsiębiorca inny niż deweloper nie usunął wad zgłoszonych do protokołu odbioru i nabywca nie przystąpił do podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Charakter opłaty – zaliczka czy zadatek?

Charakter opłaty rezerwacyjnej należy rozpatrywać w zależności od tego, czy opisywana umowa została zawarta w czasie obowiązywania ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego czy zgodnie z nową ustawą deweloperską, która reguluje umowę rezerwacyjną i weszła w całości w życie od 1 lipca 2022 r.

W stanie prawnym do 30 czerwca 2022 r. to, czy taka opłata była zaliczką czy zadatkiem zależał od tego, jaki charakter nadały jej strony w umowie.

Natomiast od 1 lipca 2022 r. po wejściu w życie nowej ustawy deweloperskiej opłata taka ma charakter mieszany – jest ona bowiem zaliczana na poczet ceny nabycia nieruchomości, może być zwrócona (przez co przypomina zaliczkę), a w określonych sytuacjach jej zwrot nastąpi w podwójnej wysokości (przez co przypomina zadatek).

Opłatę taką można również traktować jako opłatę za wykonanie usługi związanej z rezerwacją danej nieruchomości lub swoiste odszkodowanie za niemożność pozostawienia danej nieruchomości w obrocie.

Więcej informacji o umowie rezerwacyjnej znajdziesz w naszym specjalnym serwisie umowarezerwacyjna.pl.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej przy zawarciu umowy rezerwacyjnej lub umowy deweloperskiej to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się ze mną
Piotr Jarzyński
Twoje dane osobowe bedą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.
Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj