Blog prawniczy
Jan Jarzyński

Nie można zrzec się prawa do wniesienia odwołania „na przyszłość”

Jan Jarzyński
Facebook
LinkedIn

W postępowaniu administracyjnym strona ma możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. Jest to stosunkowo nowe uprawnienie, którego wprowadzenie nowelizacją z czerwca 2017 roku miało na celu przyśpieszenie postępowania. Z dniem doręczenia organowi odpowiedniego oświadczenia, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej jako: K.p.a.) „zrzeczenie” może nastąpić tylko w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania.

Przywołana powyżej regulacja, z pozoru prosta i klarowna, stałą się jednak źródłem ciekawego problemu, który rozstrzygnął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z 13.12.2018 r., sygn. akt IV SA/Gl 861/18. W stanie faktycznym, który był podstawą orzeczenia, skarżąca odebrała decyzję w siedzibie organu pierwszej instancji i od razu złożyła oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Po analizie decyzji oraz jej uzasadnienia skarżąca zmieniła jednak zdanie i jeszcze tego samego dnia sporządziła i wniosła odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło niedopuszczalność odwołania wniesionego przez skarżącą, uznając iż ta, w dniu otrzymania decyzji, skutecznie zrzekła się prawa do wniesienia odwołania. Skarżąca nie zgodziła się z tym stanowiskiem i wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który przyznał jej rację.

Podstawą orzeczenia była skrupulatna lektura przepisów K.p.a. a kluczem do rozwiązania problemu było ustalenie, czy „zrzeczenie” nastąpiło w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania.

Stosownie do art. 129 § 1 K.p.a. prawo do wniesienia odwołania przysługuje stronie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Aby ustalić, od kiedy dokładnie należy liczyć początek biegu terminu do wniesienia odwołania, należy zatem sięgnąć do art. 57 § 1 K.p.a., zgodnie z którym: „Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Sąd uznał zatem, że w samym dniu odbioru decyzji strona nie może skutecznie zrzec się prawa do wniesienia odwołania, albowiem termin do wniesienia odwołania jeszcze nie biegnie.

Podsumowując, w postępowaniu administracyjnym nie można zrzec się prawa do wniesienia odwołania „na przyszłość” – oświadczenie strony będzie skuteczne tylko wówczas, gdy zostanie złożone w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, który ma swój początek dopiero w dniu następującym po dniu doręczenia decyzji stronie.

Współpraca: Wojciech Maksymczuk

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj