Blog prawniczy
Kancelaria

Zmiana regulacji dotyczących odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w postępowaniu legalizacyjnym

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Obszerna nowelizacja Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: Prawo budowlane), która wejdzie w życie 19 września 2020 r. wprowadza istotne zmiany w procedurze uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Inwestorzy, którzy dopuścili się samowoli budowlanej mogą liczyć na uzyskanie takiego odstępstwa w postępowaniu legalizacyjnym jedynie do 18 września 2020 r.

Dopuszczalność odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

Przepisy techniczno-budowlane należą do powszechnie obowiązujących przepisów prawa i co do zasady powinny być przestrzegane.

W art. 9 Prawa budowlanego dopuszczono jednak możliwość odstępstwa od niektórych przepisów techniczno-budowlanych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie. Procedura odstępstwa jest instytucją wyjątkową, która znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadkach szczególnie uzasadnionych.

Zgodnie z nowelizacją Prawa budowlanego odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, po spełnieniu określonych warunków zamiennych, nie może powodować:

  • zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia;
  • pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych;
  • pogorszenia stanu środowiska;
  • w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego – ograniczenia dostępności dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Do you need legal assistance? Skontaktuj się ze mną
Do you need legal assistance?
Skontaktuj się ze mną
Piotr Jarzyński
Twoje dane osobowe bedą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.

Procedura odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

Procedura odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych składa się najczęściej z czterech etapów:

  • wniosku inwestora o zgodę na odstępstwo;
  • wniosku organu administracji architektoniczno-budowlanej do właściwego ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo;
  • upoważnienia organu administracji architektoniczno-budowlanej przez ministra do udzielenia zgody na odstępstwo;
  • udzielenia bądź odmowy udzielenia zgody przez organ administracji architektoniczno-budowlanej na odstępstwo.

Nowelizacja Prawa budowlanego objęła także zawartość wniosku organu administracji architektoniczno-budowlanej do ministra o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo.

Wśród załączników, wymagane dotychczas „szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa” przybierze formę „opinii organu wnioskującego wraz ze szczegółowym uzasadnieniem o konieczności wprowadzenia odstępstwa”.

Ponadto doprecyzowano obowiązek załączenia do wniosku, w zależności od potrzeb, opinii innych zainteresowanych organów i podmiotów (wojewódzkiego konserwatora zabytków, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, wojewódzkiego inspektora sanitarnego).

Moment udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Najistotniejsza zmiana dla inwestorów dotyczy udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dla obiektów będących w budowie lub zrealizowanych z naruszeniem Prawa budowlanego, co było dotychczas praktykowane w niektórych orzeczeniach organów i sądów administracyjnych, choć wzbudzało spory i wątpliwości.

W myśl znowelizowanego art. 9 ust. 2 Prawa budowlanego zgody na odstępstwo udziela się przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Ustawodawca w nowym art. 9 ust. 5 Prawa budowlanego przesądził o zakazie uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w postępowaniach w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem Prawa budowlanego.

Oznacza to, że zgoda na odstępstwo będzie udzielana jedynie przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub o jej zmianie. Natomiast, jeśli obiekt w trakcie budowy lub zrealizowany będzie stanowił tzw. samowolę budowlaną (w szczególności naruszał przepisy techniczno-budowlane), to uzyskanie następczej zgody na odstępstwo będzie niemożliwe. Spowoduje to po stronie inwestora m.in. konieczność pokrycia kosztów związanych z rozbiórką obiektu lub doprowadzeniem go do stanu zgodnego z prawem.

Do wniosków o udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych złożonych przed 19 września 2020 r., a nadal nierozpatrzonych w tym dniu, będą miały zastosowanie znowelizowane przepisy Prawa budowlanego. W związku z powyższym, jeżeli w toku postępowania w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem Prawa budowlanego złożono taki wniosek, to jego pozytywne rozstrzygnięcie może nastąpić jedynie do 18 września 2020 r.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach z zakresu Prawa Budowlanego to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj