Blog prawniczy
Kancelaria

Praca zdalna a telepraca

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

W czasie epidemii COVID-19 powstała masowa potrzeba wykonywania pracy na odległość. Dotychczas w Kodeksie pracy przewidziano zatrudnienie w formie telepracy, jednak sytuacja epidemiczna wymusiła wprowadzenie regulacji dotyczących wykonywania pracy zdalnej.

Praca zdalna

Praca zdalna to wykonywanie obowiązków zawodowych poza siedzibą pracodawcy np. w domu. Z założenia ma ona charakter incydentalny. Na razie nie ma szczegółowych przepisów dotyczących tego rodzaju pracy. Pewne regulacje w tym zakresie są wprowadzane stopniowo do Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez oznaczony czas pracy, określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Istotnym jest, aby pracownik posiadał umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy oraz aby pozwalał na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.

Co ważne, polecenie wykonywania pracy zdalnej może zostać w każdym czasie cofnięte przez pracodawcę.

Na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikowi narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonywania pracy zdalnej oraz jej obsługi logistycznej. Pracownik może korzystać z własnych narzędzi lub materiałów pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę zdalną w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca może nałożyć na pracownika obowiązek ewidencjonowania wykonanych czynności.

Za wykonywanie pracy zdalnej pracownikowi przysługuje dotychczasowe wynagrodzenie za pracę, z wyjątkiem tych składników wynagrodzenia, których przyznanie uzależnione jest od spełnienia warunków niemożliwych do zrealizowania w przypadku tego rodzaju pracy.

Do you need legal assistance? Skontaktuj się ze mną
Do you need legal assistance?
Skontaktuj się ze mną
Do you need legal assistance?
Skontaktuj się ze mną
Jan Jarzyński
Twoje dane osobowe bedą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.

Telepraca

Kodeks pracy przewiduje zatrudnienie w formie telepracy, która może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Uzgodnienie między pracodawcą a pracownikiem, że obowiązki służbowe będą wykonywane w formie telepracy może nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia.

Umowa o telepracę musi zawierać szczególne regulacje. Należy wyraźnie wskazać jednostkę organizacyjną pracodawcy, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy telepracownika, a także osobę lub organ odpowiedzialny za współpracę z telepracownikiem oraz upoważniony do przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania pracy.

Telepraca nie jest tożsama z pracą zdalną. Telepraca ma charakter stały i może wynikać z samej umowy o pracę, co oznacza, że pracownik w sposób regularny ma wykonywać swoje obowiązki zawodowe poza siedzibą pracodawcy.

Wypadek w czasie pracy zdalnej

Kwestią problematyczną może okazać się wypadek przy pracy, który nastąpił przy wykonywaniu pracy zdalnej.

Za wypadek przy pracy uznaje się zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z wykonywaniem pracy. W celu uznania konkretnego zdarzenia za wypadek przy pracy istotne jest wykazanie, że doszło do niego z przyczyn związanych z realizacją obowiązków służbowych. W takiej sytuacji pracownikowi przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego, w tym między innymi zasiłek chorobowy czy jednorazowe odszkodowanie.

Rozstrzygnięcie, czy wypadek pracownika jest powiązany z wykonywaniem obowiązków służbowych, może być trudne, gdy praca jest realizowana w domu. Często brak wówczas świadków a sytuacja może być równie dobrze interpretowana jako związana z normalnym funkcjonowaniem pracownika w jego miejscu zamieszkania. Ocena takiego wypadku będzie zatem najpewniej dokonywana bardziej rygorystycznie, co wymaga skrupulatnego zabezpieczenia wszelkich dowodów na jego okoliczność.

Procedura postępowania w razie wypadku, który zdarzył się w domu pracownika jest analogiczna jak podczas wypadku w zakładzie pracy. Pracownik powinien niezwłocznie zawiadomić pracodawcę, który ma obowiązek poinformowania o wypadku właściwego okręgowego inspektora pracy.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawach pracowniczych to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj