Blog prawniczy
Kancelaria

Wpis roszczeń do księgi wieczystej na podstawie nowej ustawy deweloperskiej

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Jakie roszczenia do księgi wieczystej wpisuje się na podstawie nowej ustawy deweloperskiej?

W ustawie z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (tzw. nowej ustawie deweloperskiej) rozszerzono regulacje dotyczące wpisu roszczenia do księgi wieczystej z umowy deweloperskiej oraz dodano te dotyczące umowy przedwstępnej z nowej ustawy deweloperskiej i umowy dotyczącej lokalu użytkowego.

W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której ma zostać przeprowadzone lub jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie lub zadanie inwestycyjne, ujawnia się między innymi roszczenie nabywcy o:

Wybudowanie budynku oraz ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę;

Zabudowanie nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności lub użytkowania wieczystego domem jednorodzinnym i przeniesienie na nabywcę własności tej nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności tej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych;

Przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych;

Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę;

Przeniesienie własności lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę.

Wszystkie rodzaje roszczeń podlegające wpisowi do księgi wieczystej na podstawie nowej ustawy deweloperskiej zostały wymienione w załączonej prezentacji.

Do wpisu roszczeń na podstawie nowej ustawy deweloperskiej nie stosuje się art. 19 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece dotyczącego wykreślenia roszczenia na wniosek (art. 38 ust. 3 nowej ustawy deweloperskiej).

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów na stronie umowarezerwacyjna.pl – https://umowarezerwacyjna.pl/

Możecie także pobrać darmowy ebook dotyczący umowy rezerwacyjnej – https://app.getresponse.com/site2/8b5b227990926e4154488e9e5980bab3/?u=QSWYb&webforms_id=SQQQ4

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj