Blog prawniczy
Piotr Jarzyński

Umowa rezerwacyjna w nowej ustawie deweloperskiej

Piotr Jarzyński
Facebook
LinkedIn

Nowa ustawa deweloperska zastępująca dotychczasową ustawę z 2011 r. wprowadza szereg zmian zarówno dla deweloperów jak i nabywców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych. Jedną z najistotniejszych jest określenie zasad i trybu zawierania oraz treści umowy rezerwacyjnej, która stanie się nową umową nazwaną. Dotychczas umowa rezerwacyjna nie była uregulowana w przepisach i funkcjonowała jako umowa nienazwana prawa cywilnego bazująca na zasadzie swobody umów.

Uchwalona przez Sejm Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (dalej jako: nowa ustawa deweloperska) ma zastąpić ustawę z dnia 16 września 2011 r. regulującą podobną materię.

W transakcjach nieruchomościami stosuje się umowę rezerwacyjną, która nie jest uregulowana w prawie i funkcjonuje jako umowa nienazwana prawa cywilnego bazująca na zasadzie swobody umów. Na jej podstawie deweloper najczęściej zobowiązuje się do czasowego wyłączenia z oferty konkretnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w zamian za wniesienie przez przyszłego nabywcę odpowiedniej opłaty. Stosuje się także umowy rezerwacyjne zawierające zobowiązanie stron do zawarcia umowy przedwstępnej albo umowy deweloperskiej dotyczącej wybranej nieruchomości np. w sytuacji, gdy z różnych przyczyn strony nie są jeszcze przygotowane do transakcji.

Umowa rezerwacyjna na nowych zasadach

Nowa ustawa deweloperska, która wejdzie w życie w znacznej części po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, reguluje zasady i tryb zawierania oraz treść nowej umowy nazwanej – umowy rezerwacyjnej. Ustawodawca zdecydował się szczegółowo uregulować tę umowę uzasadniając to m.in. brakiem po stronie dewelopera ustawowego obowiązku doręczenia nabywcy prospektu informacyjnego, częstym pobieraniem przez deweloperów tzw. opłat rezerwacyjnych opiewających czasami na wysokie kwoty oraz ryzykiem utraty pieniędzy wpłaconych przez nabywcę z tego tytułu.

Umowa rezerwacyjna będzie zawierana między deweloperem albo przedsiębiorcą innym niż deweloper określonym w nowej ustawie deweloperskiej a osobą zainteresowaną ofertą sprzedaży (dalej jako: rezerwujący). Jej przedmiotem będzie zobowiązanie do czasowego wyłączenia z oferty sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wybranego przez rezerwującego. Wymagana będzie forma pisemna pod rygorem nieważności, co powinno przyczynić się do pewności obrotu oraz skłonić rezerwującego do szczegółowego zapoznania się z umową przed jej podpisaniem. Sporządzenie umowy rezerwacyjnej nie będzie obowiązkowe i może poprzedzać zawarcie umowy deweloperskiej lub innej umowy uregulowanej w nowej ustawie deweloperskiej.

Strony zawrą umowę rezerwacyjną na czas określony, przy czym w przypadku ubiegania się przez rezerwującego o kredyt czas ten powinien uwzględniać okres niezbędny do uzyskania decyzji kredytowej lub przyrzeczenia udzielenia kredytu. Ustawodawca nie zdecydował się na uregulowanie minimalnego lub maksymalnego terminu obowiązywania umowy. Biorąc pod uwagę różny czas potrzebny na uzyskanie kredytu w poszczególnych bankach, uzależniony także od indywidualnej sytuacji rezerwującego, ustalenie przez strony okresu związania umową rezerwacyjną może budzić wątpliwości i powodować konflikty.

Umowa rezerwacyjna powinna w szczególności określać: strony, miejsce i datę zawarcia; cenę wybranego przez rezerwującego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego; wysokość opłaty rezerwacyjnej, o ile została przewidziana przez strony; okres, na jaki lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny wybrany przez rezerwującego będzie wyłączony z oferty sprzedaży; określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz powierzchni i układu pomieszczeń.

W związku z wprowadzonymi regulacjami, jednym z elementów umowy deweloperskiej stanie się informacja o zawarciu umowy rezerwacyjnej i wysokości opłaty rezerwacyjnej albo o braku takiej umowy.

Opłata rezerwacyjna

Strony mogą ustalić, że zobowiązanie wynikające z umowy rezerwacyjnej będzie wiązało się z obowiązkiem poniesienia przez rezerwującego opłaty rezerwacyjnej. Wysokość opłaty rezerwacyjnej nie może przekraczać 1% ceny lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego określonej w prospekcie informacyjnym. Dotychczas deweloperzy mogli w dowolny sposób ustalać wysokość tzw. opłaty rezerwacyjnej kierując się różnymi czynnikami, jak np. położenie nieruchomości czy cena sprzedaży. Niekiedy opłata ta wynosiła kilka procent wartości lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego co mogło przekładać się na zapłatę deweloperowi nawet kilkunastu tysięcy złotych. Zmiana ta powinna uporządkować kwestie opłat rezerwacyjnych i przeciwdziałać ustalaniu ich w dowolnej wysokości.

W nowej ustawie deweloperskiej nie uregulowano skutków braku wpłaty opłaty rezerwacyjnej określonej w umowie rezerwacyjnej przez rezerwującego na rzecz dewelopera. Będzie to rodziło wątpliwości w zakresie skutków niewykonania tego zobowiązania umownego i powodowało konieczność odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu cywilnego.

W przypadku zawarcia umowy deweloperskiej, uiszczona opłata rezerwacyjna zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia praw wynikających z umowy deweloperskiej oraz przekazywana przez dewelopera na mieszkaniowy rachunek powierniczy prowadzony dla przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego.

Zwrot opłaty rezerwacyjnej

Opłata rezerwacyjna powinna zostać niezwłocznie zwrócona rezerwującemu w przypadku, gdy: nie uzyskał pozytywnej decyzji kredytowej lub przyrzeczenia udzielenia kredytu w związku z negatywną oceną zdolności kredytowej; deweloper albo przedsiębiorca inny niż deweloper nie wykonuje zobowiązania wynikającego z umowy rezerwacyjnej; deweloper dokonał zmiany w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach bez poinformowania rezerwującego. Jeśli deweloper albo przedsiębiorca inny niż deweloper nie wykonuje zobowiązania wynikającego z umowy rezerwacyjnej to będzie zobowiązany zwrócić rezerwującemu opłatę rezerwacyjną w podwójnej wysokości. Jest to rozwiązanie podobne do zadatku przewidzianego w Kodeksie cywilnym i ma stymulować dewelopera do należytego wykonania umowy.

Co prawda nowa ustawa deweloperska nie reguluje tego wprost, ale jej wykładnia wskazuje, że w sytuacji innej niż podana powyżej, np. niezawarcia przez rezerwującego umowy deweloperskiej z uwagi na znalezienie innej oferty zakupu nieruchomości, opłata rezerwacyjna będzie zatrzymywana przez dewelopera.

Prospekt informacyjny i udostępnienie dokumentów

Jeżeli umowa rezerwacyjna będzie poprzedzała zawarcie umowy deweloperskiej, deweloper doręczy rezerwującemu prospekt informacyjny wraz z załącznikami, który będzie stanowił jej integralną część. Umożliwi to rezerwującemu szczegółowe zapoznanie się przed zawarciem umowy rezerwacyjnej z informacjami o deweloperze, nieruchomości i przedsięwzięciu deweloperskim. Na żądanie rezerwującego deweloper zapewni w swoim lokalu możliwość zapoznania się m.in. z aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem budowy, sprawozdaniem finansowym dewelopera i projektem budowlanym.

W trakcie trwania umowy rezerwacyjnej deweloper powinien informować rezerwującego o zmianach wprowadzonych w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach w sposób umożliwiający ich zidentyfikowanie, wskazując czego dotyczy zmiana. Obowiązek ten nie ma jednak zastosowania do zmian prospektu informacyjnego związanych z ujawnianiem roszczeń wynikających z umowy deweloperskiej albo innej umowy uregulowanej w nowej ustawie deweloperskiej oraz roszczeń o ustanowienie hipoteki przez nabywców na rzecz banków.

Brak poinformowania rezerwującego o zmianach dokonanych przez dewelopera w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach skutkuje wskazanym powyżej obowiązkiem niezwłocznego zwrotu opłaty rezerwacyjnej.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej przy zawarciu umowy rezerwacyjnej lub umowy deweloperskiej to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

Do you need legal assistance? Skontaktuj się ze mną
Do you need legal assistance?
Skontaktuj się ze mną
Piotr Jarzyński
Twoje dane osobowe bedą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.
Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj