Blog prawniczy
Kancelaria

Decyzja o warunkach zabudowy na nowych zasadach

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Jakie zmiany dotyczące decyzji o warunkach zabudowy przewidziano w projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw?

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia określonych warunków. Jednym z nich jest wymóg kontynuacji funkcji zabudowy, który jest badany w ramach przeprowadzonej analizy urbanistycznej.

W pierwotnej wersji projektu ustawy, analizie urbanistycznej miała nie być poddawana funkcja zabudowy. Aktualnie odstąpiono od tego pomysłu. Ustalenie warunków zabudowy pozostanie związane z obowiązkiem kontynuacji funkcji występującej w otoczeniu.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy będzie dopuszczalne wyłącznie na obszarze uzupełnienia zabudowy wyznaczonym w planie ogólnym.

Od tej zasady wprowadzono kilka wyjątków. Poza obszarem uzupełnienia zabudowy dopuszcza się wydawanie decyzji o warunkach zabudowy tylko w przypadku realizowania innej zmiany zagospodarowania terenu niż budowa obiektu budowlanego, jak również odbudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejących obiektów, realizowania inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w starych planach miejscowych, które utraciły moc lub realizowania inwestycji polegającej na budowie linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej, ogrodzeń, a także instalacji OZE, z zastrzeżeniem, że duże instalacje OZE mogą być lokalizowane wyłącznie na podstawie planu miejscowego.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących projektu zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj