Blog prawniczy
Kanzlei

Plan ogólny gminy – co będzie zawierał

Kanzlei
Facebook
LinkedIn

Jedną z istotnych zmian przedstawionych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustawy jest wprowadzenie planu ogólnego gminy.

Plan ogólny gminy będzie obligatoryjnie sporządzany dla całej gminy.

Plan ogólny gminy zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W planie ogólnym gminy możliwe będzie wyznaczenie obszarów zabudowy śródmiejskiej, dla których będą mogły być formułowane szczególne zasady zagospodarowania dotyczące m.in. minimalnej powierzchni biologicznie czynnej czy odległości między budynkami, określone w przepisach wydanych na podstawie Prawa budowlanego.

Plan ogólny gminy będzie także mógł zawierać regulacje dotyczące standardów dostępności infrastruktury społecznej.

Treść planu ogólnego gminy będzie dotyczyła m.in. najważniejszych ustaleń w zakresie strefowania obszaru gminy oraz nieprzekraczalnych warunków realizacji inwestycji w zakresie parametrów i wskaźników urbanistycznych określonych w gminnych standardach urbanistycznych.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących projektu zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj