Blog prawniczy
Kanzlei

Treść planu ogólnego gminy

Kanzlei
Facebook
LinkedIn

Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustawy wprowadza wiele zmian dotyczących podstawowych narzędzi planistycznych gminy.

Jak będzie kształtować się relacja pomiędzy planem ogólnym gminy (zastępującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) oraz planami miejscowymi i decyzjami o warunkach zabudowy?

W planie ogólnym gminy będzie można wyznaczyć granice:

– obszarów uzupełnienia zabudowy – czyli obszarów, na których dopuszczalne będzie wydawanie decyzji o warunkach zabudowy

– obszarów zabudowy śródmiejskiej, dla których wprowadzane będą dodatkowe zasady dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

Fakultatywnie przyjmowanym elementem gminnych standardów urbanistycznych będą standardy dotyczące dostępności obiektów infrastruktury społecznej.

Plan ogólny gminy będzie wiążący dla ustaleń planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy.

Gminy mają mieć większy wpływ na to, gdzie może rozwijać się zabudowa i jaki ma mieć charakter.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących projektu zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

 

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj