Masz prawo nas wypróbować >>>

Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym – złożenie sprawozdania finansowego i aktualizacja przedmiotu działalności

W dniu 15 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zawierająca istotne praktyczne zmiany.

Zwiększono m.in. zakres obowiązków przedsiębiorców podlegających wpisowi do KRS w następującym zakresie:

 • Od bieżącego roku należy składać informację o sprawozdaniu finansowym na nowej wersji formularza KRS-Z30, a wnioski na nieaktualnych formularzach będą automatycznie zwracane przez sądy,
 • W Dziale 3 KRS, oprócz wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego z oznaczeniem daty dokonania tej czynności, będzie zamieszczana także informacja o oznaczeniu roku obrotowego, którego dotyczy sprawozdanie,
 • W Dziale 3 KRS będą ujawniane także wzmianki o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego oraz informacja o dniu kończącym rok obrotowy.

W związku z powyższymi zmianami do złożonego sprawozdania finansowego, należy dołączyć wniosek o wpis daty kończącej rok obrotowy (na formularzu KRS-Z3). Taki wniosek jest warunkiem przyjęcia sprawozdania finansowego przez sąd.

Istotna zmiana nastąpiła również w zakresie ujawniania w KRS przedmiotu działalności podmiotu.

Do tej pory w KRS wpisywano nieograniczoną ilość przedmiotów działalności, która wynikała z aktu założycielskiego podmiotu.

Od 1 grudnia 2014 roku przedsiębiorcy mają obowiązek zaktualizować wpis w KRS dotyczący przedmiotu prowadzonej działalności do maksymalnie 10 pozycji, z których jedna ma stanowić przedmiot głównej działalności.

Co do zasady podmiot ma 5 lat na zmodyfikowanie wpisu przedmiotu działalności, ale powinien tego dokonać z pierwszą aktualizacją wpisu, co w praktyce oznacza, iż musi to nastąpić wraz ze złożeniem wniosku o wpis daty kończącej rok obrotowy (na formularzu KRS-Z3).

Należy wspomnieć, że wniosek wyłącznie w zakresie ujawnienia wzmianki o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego nie podlega opłacie sądowej i opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ponadto od 15 stycznia 2015 roku obowiązują nowe formularze wniosków o rejestrację podmiotów w rejestrze przedsiębiorców oraz wniosków o zmianę wpisu w KRS, a także nowe formularze załączników do wniosków w sprawach: sposobu powstania podmiotu, sprawozdania finansowego i innych dokumentów, przedmiotu działalności i zmiany przedmiotu działalności.


Blog Prawniczy

 • Nabywanie i zbywanie nieruchomości przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej także jako: spółka) mogą nabywać i zbywać nieruchomości. Czynności te są jednak obwarowane ograniczeniami wynikającymi z przepisów Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: KSH) lub umowy spółki. W artykule wskazano, kto decyduje o nabyciu i zbyciu nieruchomości należącej do spółki z o.o. oraz jakie kroki należy podjąć, aby dokonane czynności były skuteczne.

  więcej

 • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

  Obiekt budowlany powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Dopuszczalna jest zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jednak, aby ją wprowadzić należy najpierw dokonać zgłoszenia.

  więcej