Masz prawo nas wypróbować >>>

Zmiana definicji „obszaru oddziaływania obiektu” w Prawie budowlanym

Nowelizacja Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: Prawo budowlane), która wejdzie w życie 19 września 2020 r., wprowadza z pozoru niewielką, ale niezwykle istotną modyfikację definicji „obszaru oddziaływania obiektu”. Zmiana ta ma bezpośredni wpływ m.in. na ustalanie kręgu stron postępowania w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Modyfikacja definicji „obszaru oddziaływania obiektu”

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego przez „obszar oddziaływania obiektu” należało rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

W nowelizacji Prawa budowlanego ustawodawca zdecydował się na wykreślenie z tej definicji wyrażenia „w zagospodarowaniu”. Zatem nowa definicja stanowi, że przez „obszar oddziaływania obiektu” należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. Tym samym, przy ustalaniu „obszaru oddziaływania obiektu” brane będą pod uwagę jedynie ograniczenia w zabudowie, a nie jak dotychczas wszystkie ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Pojęcie „ograniczeń w zagospodarowaniu terenu” ma niewątpliwie szerszy zakres znaczeniowy od „ograniczeń w zabudowie terenu” i obejmuje także inne formy ograniczeń zagospodarowania terenu niż zabudowa, takie jak np. hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne albo zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby. Należy przy tym zwrócić uwagę, że „ograniczenia w zabudowie terenu” były wymienione dotychczas jedynie jako przykładowy rodzaj „ograniczeń w zagospodarowaniu terenu”.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu zmiany Prawa budowlanego, ograniczenia w zabudowie odnoszą się do takiego wpływu na nieruchomość, która uniemożliwia lub ogranicza wykonywanie robót budowlanych (w tym budowę obiektów budowlanych) z uwagi na niespełnianie wymagań wynikających z przepisów techniczno-budowlanych i przepisów szczególnych. Są to np. wymogi dotyczące odległości jednych obiektów budowlanych od innych. Z tego względu, po nowelizacji Prawa budowlanego „obszar oddziaływania obiektu” będzie to obszar, w stosunku do którego dany obiekt budowlany wprowadzi ograniczenia możliwości budowy innych obiektów budowlanych, ze względu na wymogi przepisów odnoszących się do zabudowy.

  Potrzebujesz pomocy prawnej?
  Skontaktuj się ze mną

  Imię i nazwisko / Firma: (wymagane)

  E-mail: (wymagane)

  Numer telefonu: (wymagane)

  Treść wiadomości: (wymagane)

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.

  Zawężenie kręgu stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

  Zmiana definicji „obszaru oddziaływania obiektu” wywrze bezpośredni wpływ na ustalanie kręgu stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę.

  Na podstawie art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego stronami takiego postępowania są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

  Zawężenie definicji „obszaru oddziaływania obiektu” przełoży się odpowiednio na ograniczenie kręgu podmiotów, które jako strona będą mogły uczestniczyć w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę.

  Zmianę tę należy uznać za korzystną z punktu widzenia inwestorów obiektów budowlanych, albowiem zmniejszy się ilość potencjalnych podmiotów mogących brać udział w postępowaniu i wnoszących środki zaskarżenia.

  Poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich

  Do omawianego pojęcia „obszaru oddziaływania obiektu” odnosi się również art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego. Nakazuje on m.in. projektowanie i budowanie obiektu budowlanego (jako całości oraz poszczególnych części) z poszanowaniem występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej. Naruszenie powyższego obowiązku może wpływać na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

  W związku z zawężeniem definicji „obszaru oddziaływania obiektu” kontrola w zakresie poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich będzie odbywać się na ograniczonym obszarze, a co za tym idzie, mniejsza ilość podmiotów będzie mogła domagać się ochrony związanej z negatywnym oddziaływaniem obiektu budowlanego.

  Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach z zakresu Prawa Budowlanego to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.


  Blog Prawniczy

  • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

   Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

   więcej

  • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

   W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

   więcej