Blog prawniczy
Piotr Jarzyński

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

Piotr Jarzyński
Facebook
LinkedIn

Zgodnie z art. 163 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w dziale II rozdziale 13 k.p.a., o ile przewidują to przepisy szczególne.

Przepis ten nie stanowi podstawy zmiany ani uchylenia decyzji ostatecznej. Rola art. 163 k.p.a. ogranicza się w gruncie rzeczy do przekazania komunikatu o możliwości ustanowienia przez ustawodawcę przepisów odrębnych. Istniałaby ona jednak nawet wówczas, gdyby art. 163 k.p.a. nie było. Ustawodawca nie jest ograniczony w formułowaniu przepisów zawierających podstawy uchylenia bądź zmiany decyzji ostatecznej w zakresie wykraczającym poza dyspozycję omawianego przepisu. Dopuszczono w nim możliwość wzruszania decyzji statuujących prawa nabyte stron w trybie i na zasadach określonych poza regulacjami k.p.a. Podstawę prawną decyzji wydanej w tym trybie stanowią przepisy ustaw odrębnych lub aktów wykonawczych do tych ustaw, gdyż art. 163 k.p.a. nie określa przesłanek zmiany decyzji lub jej uchylenia, a jest wyłącznie normą odsyłającą do przepisów prawa materialnego znajdującego się w innym akcie prawnym. W doktrynie i orzecznictwie utrwalone jest stanowisko, że art. 163 k.p.a. nie jest samodzielną podstawą uchylenia lub zmiany decyzji administracyjnej. Podstawą taką jest przepis szczególny (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 lipca 2020 r., sygn. I OSK 2805/19; zob. także wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 kwietnia 2020 r., sygn. I OSK 3236/19).

Zmiana decyzji

Na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej: Prawo budowlane) istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej (starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu albo ewentualnie wojewodę). Przepis ten daje możliwość wprowadzenia do projektu budowlanego niezbędnych z punktu widzenia inwestora zmian rozwiązań projektowych, które mogą ujawnić się po jego zatwierdzeniu i w toku wykonywania robót budowlanych (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 marca 2016 r., sygn. VII SA/Wa 923/15). W orzecznictwie wskazuje się, że art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego jest przepisem szczególnym w rozumieniu art. 163 k.p.a., gdyż precyzuje przesłankę wydania decyzji, która stanowi zmianę warunków pozwolenia na budowę określonych w ostatecznej decyzji (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 24 września 2003 r., sygn. II SA/Kr 2196/99).

Przepisy Prawa budowlanego nie regulują wprost czy zmiana pozwolenia na budowę dotyczy tylko ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Orzecznictwo wskazuje jednak, że art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego umożliwia zmianę decyzji ostatecznej a zatem takiej, od której nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 16 § 1 k.p.a.) [por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 maja 2002 r., sygn. IV SA 1716/00; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 listopada 2018 r., sygn. II OSK 6/17].

Jeśli chodzi o zmiany w projekcie technicznym stanowiącym jeden z trzech elementów projektu budowlanego (art. 34 ust. 3 Prawa budowlanego), który nie podlega przedłożeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej oraz zatwierdzeniu przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, to na podstawie art. 34 ust. 3c Prawa budowlanego musi być on zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. Wprowadzanie zmian w projekcie technicznym dotyczących rozwiązań, które podlegały uzgodnieniom, wymaga ponownego uzyskania tych uzgodnień. Odstąpienie od projektu technicznego jest dopuszczalne po dokonaniu przez projektanta zmian w tym projekcie oraz sprawdzeniu tych zmian przez projektanta sprawdzającego, o ile to sprawdzenie jest wymagane (art. 36b ust. 1 i 2 Prawa budowlanego). Z tego względu po zmianie projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego powinna nastąpić odpowiednia zmiana projektu technicznego.

Wniosek

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę składa się w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo (art. 36a ust. 1b Prawa budowlanego). W załączniku rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę zawarto wzór formularza wniosku o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7). Formularz wniosku w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia na portalu e-Budownictwo (art. 36a ust. 1d Prawa budowlanego).

Z wnioskiem o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę występuje inwestor, który wcześniej uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę.

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę można złożyć zarówno wówczas, gdy roboty budowlane objęte tą decyzją nie zostały jeszcze rozpoczęte, jak i wtedy, gdy inwestycja jest w trakcie realizacji (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 13 grudnia 2017 r., sygn. II SA/Kr 975/17) – z zastrzeżeniem, że nie zrealizowano jeszcze prac objętych istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 grudnia 2017 r., sygn. II OSK 921/17).

Warunkiem dopuszczenia zastosowania art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego jest prowadzenie procesu budowlanego. Jego zakończenie czyni bezprzedmiotowym stosowanie tego przepisu, a ewentualna zmiana (rozbudowa, nadbudowa, przebudowa itd.) wykonanego obiektu może nastąpić po uzyskaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę. Budowa bowiem budynku z istotnymi odstępstwami bez uzyskania pozwolenia zamiennego jest samowolą budowlaną w części dotyczącej tych odstępstw (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 grudnia 2019 r., sygn. II OSK 224/18).

Postępowanie

Postępowanie w trybie art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę jest odrębnym postępowaniem w stosunku do pierwotnego postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego. Nie jest sporne, że decyzje te są ze sobą ściśle związane i wzajemnie zależne od siebie (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 listopada 2020 r., sygn. II OSK 1930/18). Postępowanie o zmianę pozwolenia na budowę nie stanowi jednak kontynuacji postępowania w sprawie o pozwolenie na budowę. Konsekwentnie zatem organ administracji publicznej wydający decyzję o zmianie pozwolenia na budowę musi ponownie określić krąg podmiotów legitymujących się przymiotem strony i nie może poprzestać na przejęciu ustaleń poczynionych w toku postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 29 grudnia 2021 r., sygn. II SA/Ke 879/21).

Zmiana pozwolenia na budowę wydana w trybie art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego dotyczy zamierzenia inwestycyjnego, a nie prac już zrealizowanych. Organ ma kompetencje do wydania takiej decyzji w sytuacji, gdy co prawda proces budowlany, do którego zalicza się także etap wydawania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego jest w toku, ale objęte zamiarem istotnego odstąpienia od zatwierdzonego już projektu budowalnego roboty budowlane nie zostały jeszcze wykonane (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 20 grudnia 2022 r., sygn. I SA/Po 386/22). Wydanie decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę podlega tym samym rygorom, co wydanie pozwolenia na budowę. Musi odpowiadać wszystkim wymogom, które prawo przewiduje dla decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pokrywającej się z zakresem przewidzianych i projektowanych zmian. Z tego względu art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego nie może mieć zastosowania w odniesieniu do robót już zrealizowanych. W konsekwencji nie jest więc w ogóle możliwa zmiana decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowę w sytuacji, gdy roboty budowlane zostały już zrealizowane (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 listopada 2022 r., sygn. II OSK 4018/19).

Prowadzenie robót związanych z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę jest zatem możliwe jedynie po wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, a nie przed. Legalne zatem są jedynie te prace, które zostały wykonane po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 22 stycznia 2021 r., sygn. II SA/Gl 1365/20). Do istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę dochodzi, jeżeli inwestor wbrew postanowieniom art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego nie uzyska wcześniej od organu administracji architektoniczno-budowlanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 marca 2022 r., sygn. II OSK 1081/20).

W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę przepisy art. 32-35 Prawa budowlanego (dotyczące m.in. warunków wydania pozwolenia na budowę, zakresu pozwolenia na budowę, załączników do wniosku o pozwolenie na budowę, projektu budowlanego, sprawdzenia spełnienia wymagań) stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany (art. 36a ust. 3 Prawa budowlanego). Oznacza to, że czynności wskazane w tych przepisach są wykonywane w zakresie uzasadnionym wnioskowaną przez inwestora zmianą. Inwestor dołącza do wniosku o zmianę pozwolenia na budowę tylko te dokumenty, których dane uległy dezaktualizacji na skutek proponowanego przez niego odstąpienia, a organ dokonuje ich oceny, nie badając tych elementów wydanego wcześniej pozwolenia na budowę, których to odstąpienie nie dotyczy. Organ administracji architektoniczno-budowlanej nie ma zatem prawa dokonywać ponownej oceny całego zamierzenia inwestycyjnego. Jest związany ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, a nowe postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu zamiennego może dotyczyć jedynie zmian wprowadzonych do tego projektu. Przepis art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego ma niewątpliwie na celu przyśpieszenie procesu inwestycyjnego przez ułatwienie inwestorowi dokonania zmian w projekcie budowlanym, który został już zatwierdzony, bez konieczności ponownego wszczynania skomplikowanej i czasochłonnej procedury wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 14 grudnia 2017 r., sygn. II SA/Po 859/17).

Przepis art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego jest przepisem prawa materialnego regulującym przesłanki i dopuszczalność zmiany ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, zaś art. 36a ust. 3 Prawa budowlanego jest przepisem procesowym dotyczącym trybu postępowania w tej sprawie. Oznacza to, że organ do którego wpłynie wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę obowiązany jest go rozpoznać procedując zgodnie z wymogami określonymi w art. 36a ust. 3 Prawa budowlanego. Dopiero w wyniku przeprowadzonego postępowania organ administracji architektoniczno-budowlanej może ocenić zasadność wniosku i w zależności od dokonanych ustaleń przeprowadzić żądaną zmianę, względnie odmówić zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, tak w sytuacji gdy wnioskodawca nie usunie stwierdzonych naruszeń, lub gdy wniosek o zmianę pozwolenia na budowę prowadzić ma do udzielenia pozwolenia na budowę zupełnie nowego obiektu (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 listopada 2018 r., sygn. II OSK 6/17).

W postępowaniu o zmianę pozwolenia na budowę, organ nie może jednak kontrolować prawidłowości decyzji o pozwoleniu na budowę, która posiada walor ostateczności i uprawnia inwestora do prowadzenia zgodnych z nią robót budowlanych, ponieważ decyzja o pozwoleniu na budowę oraz decyzja zmieniająca to pozwolenie na podstawie art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego to dwie odrębne decyzje, wydawane w odrębnych postępowaniach, jednak – ze względu na przedmiot – ze sobą powiązane (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 22 maja 2018 r., sygn. II SA/Kr 478/18).

Tożsamość obiektu

Niedopuszczalne jest uzyskanie w trybie określonym w art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego pozwolenia na przeprowadzenie nowej inwestycji odrębnej od uwzględnionej w ramach pierwotnego pozwolenia na budowę. Jeśli wniosek inicjujący postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia na budowę faktycznie odnosi się jedynie do nawet daleko idących, ale tylko zmian w zatwierdzonym uprzednio projekcie budowlanym, to brak jest ograniczeń co do zakresu postulowanych zmian (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 kwietnia 2022 r., sygn. II OSK 1564/19). Zastosowanie art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego jest możliwe w przypadku tożsamości obiektu oznaczonego w pozwoleniu na budowę i obiektu, którego zamierzone odstępstwa dotyczą. Zastosowanie tej regulacji nie może doprowadzić do wybudowania innego obiektu, choćby jego przeznaczenie było podobne czy nawet identyczne. Tożsamość przykładowo dotyczyć powinna kubatury obiektu czy usytuowania na działce. Jeśli zrealizowana inwestycja zgodnie ze zmienionym projektem budowlanym będzie różniła się od zaprojektowanej pierwotnie, lecz jej istotne cechy takie jak przebieg, usytuowanie na działce, rozmiary, rozwiązania techniczne pozostają w istotnym stopniu tożsame, to mamy do czynienia ze zmianami w rozumieniu art. 36a Prawa budowlanego (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 24 czerwca 2020 r., sygn. II SA/Gd 723/19.).

Skoro przepis art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego dotyczy odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego, to odstępstwa te muszą być powiązane z dotychczasowym projektem, stanowić jego zmianę (modyfikację, przekształcenie, przeobrażenie, ewolucję, odmianę), a nie mogą prowadzić do powstania zupełnie nowej materii budowlanej, powiązanej z pierwotnym projektem tylko osobą inwestora i miejscem lokalizacji inwestycji. Odmienna wykładania przepisów stanowiłaby ich nadużycie w celu obejścia wymogów związanych z uzyskaniem nowego pozwolenia na budowę i rodziłaby cały szereg problemów praktycznych związanych chociażby z ustaleniem zakresu faktycznie udzielonych – poprzez wielokrotne i daleko idące zmiany pierwotnego pozwolenia na budowę i zatwierdzonego nim projektu – zgód budowlanych (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 27 listopada 2019 r., sygn. II SA/Go 527/19).

Kwalifikacja odstąpienia

Na podstawie art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, dołącza do dokumentacji budowy odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz ponownego zgłoszenia.

Dokonanie kwalifikacji przez projektanta nie ma jednak charakteru wiążącego ani dla organów administracji architektoniczno-budowlanej, ani dla organów nadzoru budowlanego. Błędne uznanie przez projektanta, iż odstępstwo ma charakter nieistotny, nie wyklucza możliwości podjęcia przez organy przewidzianych przez prawo działań związanych np. z uznaniem, że odstępstwa te należy zakwalifikować do istotnych w rozumieniu art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 13 lipca 2016 r., sygn. II SA/Gl 95/16; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 listopada 2019 r., sygn. II OSK 2/18).

Podstawa prawna decyzji

W orzecznictwie sadów administracyjnych istnieje spór czy wydając decyzję o zmianie pozwolenia na budowę na podstawie art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego należy jednocześnie zastosować art. 155 k.p.a. dotyczący uchylenia lub zmiany przez organ administracji publicznej decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo, za zgodą strony, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Przez zgodę, o której mowa w art. 155 k.p.a., należy rozumieć nie tylko zgodę strony wszczynającej postępowanie nadzwyczajne o uchylenie lub zmianę decyzji, ale zgodę wszystkich podmiotów mających przymiot strony w postępowaniu, w którym została wydana decyzja mająca podlegać zmianie lub uchyleniu. (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 czerwca 2020 r., sygn. II OSK 3723/19). Powstaje zatem problem praktyczny, czy pozostałe oprócz inwestora strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę muszą wyrazić zgodę na zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wskazuje się, że art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego i art. 155 k.p.a. nie są ze sobą sprzeczne. Brak jest podstaw, aby art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego rozumieć jako przepis szczególny sprzeciwiający się uchyleniu lub zmianie decyzji, co stanowi jeden z warunków negatywnych do zastosowania art. 155 k.p.a. Prawidłowo wydana decyzja o zmianie pozwolenia na budowę, powinna więc zawierać w podstawie prawnej powołanie art. 155 k.p.a. i art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego i spełniać jednocześnie wymogi wynikające z obu przepisów. Nie można dokonując zmiany decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowę w trybie art. 155 k.p.a., wymagać tylko zgody inwestora jako strony, która na mocy tej decyzji nabyła prawo. Do kręgu podmiotów, których zgoda na zmianę lub uchylenie decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowę w trybie art. 155 k.p.a. jest wymagana, należą wszyscy ci uczestnicy postępowania zwykłego o wydanie pozwolenia na budowę, którym przysługiwał status strony z racji ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 1 lipca 2004 r., sygn. IV SA 3974/01).

W orzecznictwie prezentowany jest również pogląd przeciwny, który nakazuje stosować jako podstawę zmiany pozwolenia na budowę jedynie art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę następuje wyłącznie na podstawie art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego a nie art. 155 k.p.a. Przepis art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego stanowi samodzielną podstawę wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, jest przepisem szczególnym w rozumieniu art. 163 k.p.a. i tym samym wyklucza stosowanie art. 155 k.p.a. (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 grudnia 2017 r., sygn. II OSK 2513/17).

Należy podzielić drugi z tych poglądów, albowiem art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego jest przepisem szczególnym, który ma ułatwić uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę. Dodatkowo art. 36a ust. 3 Prawa budowlanego wskazuje, że w postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 32-35 Prawa budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany, a więc nie wymienia wprost art. 28 ust. 2-4 Prawa budowlanego regulujących udział stron w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę. Podejście rygorystyczne nakazujące uzyskanie zgody wszystkich stron postępowania na podstawie art. 155 k.p.a. powodowałoby, że inwestor chcą uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę znalazłby się w bardziej niekorzystnym położeniu niż przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę (por. K. Sielicki, Istotne i nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego oraz innych ustaleń zgody budowlanej [w:] D. Kafar, J. Kornecki, K. Sielicki, M. Stachal, K. Szocik, Prawo budowlane 2021 – nowe zasady realizacji inwestycji, Warszawa 2021, s. 119-120). Uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest bowiem uzależnione od zgody innych, niż inwestor, stron tego postępowania (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 czerwca 2020 r., sygn. II OSK 3795/19).

Strony postępowania

Postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia na budowę nie stanowi kontynuacji postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę, dlatego organ administracji prowadzący postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia na budowę ma obowiązek samodzielnie ustalić strony tego postępowania, bez względu na to, komu został przyznany status strony w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 18 czerwca 2019 r., sygn. II SA/Ol 224/19).

Stronami tego postępowania są co do zasady podmioty, które były stronami wcześniejszego postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, o ile nadal dysponują tytułem prawnym do nieruchomości, wskazanym w art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 kwietnia 2018 r., sygn. II OSK 2751/17). W myśl ww. przepisu stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Jeśli przyjmiemy, że organ wydaje decyzję o zmianie pozwolenia na budowę na podstawie art. 155 k.p.a. w związku z art. 36a Prawa budowlanego, to krąg stron postępowania byłby tożsamy z kręgiem stron występujących w postępowaniu pierwotnym. Ostateczna decyzja administracyjna powinna być zmieniona w trybie art. 36a Prawa budowlanego w stosunku do niektórych tylko stron, jeśli dokonywana przez inwestora zmiana nie dotyczy interesów pozostałych stron. Jednak, gdyby przyjąć, że podstawą wydania decyzji administracyjnej jest art. 36a Prawa budowlanego w związku z art. 155 k.p.a. aktualny pozostałby wymóg z art. 155 k.p.a. uzyskania zgód wszystkich stron na zmianę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Z tego względu w przypadku zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę należy przyjąć, że art. 155 k.p.a. nie znajdzie zastosowania, albowiem zmiany przedmiotowe są uregulowane w art. 36a Prawa budowlanego, a zmiany podmiotowe (niedopuszczalne zresztą na podstawie art. 155 k.p.a.) w art. 40 Prawa budowlanego (dotyczącym przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę z dotychczasowego na nowego inwestora). Należy zatem opowiedzieć się raczej za kwalifikacją art. 36a Prawa budowlanego jako samodzielnej i wyłącznej podstawy prawnej do zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (J. Wszołek, E. Deszczka, Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę – charakter prawny i wybrane zagadnienia praktyczne, Monitor Prawniczy 2016/1, s. 24-25; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 grudnia 2006 r., sygn. II OSK 84/06; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 grudnia 2006 r., sygn. II OSK 97/06).

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach dotyczących prawa budowlanego to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się ze mną
Piotr Jarzyński
Twoje dane osobowe bedą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.
Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj