Blog prawniczy
Piotr Jarzyński

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Piotr Jarzyński
Facebook
LinkedIn

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego przyjmowanym w drodze uchwały rady gminy. Stanowi podstawowy instrument kształtowania przestrzeni na określonym terenie. Wpływ na jego treść może mieć osoba, która złoży uwagi do projektu mpzp po jego wyłożeniu do publicznego wglądu.

Kto może wnieść uwagi do projektu planu miejscowego?

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej jako: upzp), wnoszenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej jako: mpzp) jest możliwe po wyłożeniu go do publicznego wglądu i może dotyczyć interesu własnego lub interesu ogólnego (publicznego).

Uwagi do projektu mpzp mogą zostać złożone przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, grupę osób, czy organy administracji publicznej, w tym instytucje oraz organy opiniujące i uzgadniające projekt mpzp.

Charakter uwag do projektu mpzp

Uprawnienie do złożenia uwag do projektu mpzp nie jest ograniczone. Nie trzeba wykazywać prawa do nieruchomości objętej projektem mpzp oraz istnienia interesu prawnego lub uprawnienia, które może zostać naruszony przez zawarte w nim ustalenia.

Wniesienie uwag do projektu mpzp stanowi wyrażenie krytycznego stanowiska względem jego treści. Nie jest to jednak środek zaskarżenia. Uwagi powinny być opisane konkretnie i precyzyjnie ze wskazaniem nieruchomości, której dotyczą. Merytoryczne argumenty powinny uzasadniać konieczność uwzględnienia uwag i wprowadzenia sugerowanych zmian w projekcie mpzp.

Uwagi do projektu mpzp służą temu, aby podmiot, którego interes prawny lub uprawnienie zostaną naruszone w przyszłości przez uchwalenie mpzp, mógł przedstawić swoje stanowisko. Mają one zatem charakter prewencyjny.

Złożenie uwag do projektu mpzp jest uprawnieniem a nie obowiązkiem. Nieskorzystanie z niego nie wyłącza możliwości późniejszego zaskarżenia mpzp.

Forma wniesienia uwag do projektu mpzp

Uwagi do projektu mpzp mogą być wnoszone w formie pisemnej (papierowej) lub elektronicznie, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt mpzp w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w innej formie, jeżeli zostanie ona określona w ogłoszeniu.

Wnoszący uwagi musi podać swoje podstawowe dane: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Wniesienie uwag do projektu mpzp nie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat.

Przedmiot uwag do projektu mpzp

Wystarczającym warunkiem do uznania złożonego pisma za uwagi do projektu mpzp jest kwestionowanie jego ustaleń i żądanie dokonania zmian.

Uwagi do projektu mpzp mogą dotyczyć zarówno treści jak i formy ustaleń oraz odnosić się wyłącznie do części tekstowej i graficznej. Nie mogą być składane do prognozy np. oddziaływania na środowisko czy skutków ekonomicznych realizacji ustaleń mpzp.

Termin do wniesienia uwag do projektu mpzp

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta ogłasza w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu oraz określa m.in. termin na składanie uwag.

 Termin na wnoszenie uwag nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu mpzp.

Złożenie uwag do projektu mpzp po wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem ich bez rozpoznania.

Uwzględnienie bądź odrzucenie uwag do projektu mpzp

Uwagi wniesione do projektu mpzp rozpatruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a następnie wydaje zarządzenie o ich uwzględnieniu bądź odrzuceniu.

Rozstrzygnięcie w zakresie odrzucenia lub częściowego uwzględnienia wniesionych uwag do projektu mpzp nie podlega zaskarżeniu.

Uwzględnienie uwag do projektu mpzp powoduje wprowadzenie do niego stosownych zmian.

Rada gminy podczas uchwalania mpzp rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu mpzp.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się ze mną
Piotr Jarzyński
Twoje dane osobowe bedą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.
Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj