Blog prawniczy
Piotr Jarzyński

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Piotr Jarzyński
Facebook
LinkedIn

Od 28 kwietnia 2023 r. wejdą w życie przepisy zmieniające ustawę o charakterystyce energetycznej budynków oraz Prawo budowlane w zakresie świadectwa charakterystyki energetycznej.

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Jego sporządzenie zapewnia właściciel lub zarządca budynku albo osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Ile jest ważne świadectwo charakterystyki energetycznej?

Zmiana przepisów nie wpłynie na okres ważności świadectwa charakterystyki energetycznej. Jest ono ważne 10 lat od dnia sporządzenia. Świadectwo traci ważność przed upływem ww. terminu, jeżeli w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku.

Czy świadectwo charakterystyki energetycznej będzie potrzebne przy sprzedaży nieruchomości?

Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie potrzebne przy sprzedaży nieruchomości. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekaże nabywcy świadectwo charakterystyki energetycznej przy sporządzeniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

W przypadku zawarcia umowy zbycia prawa własności części budynku albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przekazywane świadectwo charakterystyki energetycznej będzie dotyczyło części budynku albo lokalu będących przedmiotem umowy.

Przekazanie na rzecz nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej będzie odnotowywane przez notariusza w akcie notarialnym. W przypadku nieprzekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej notariusz pouczy podmiot obowiązany do jego przekazania o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku.

Nabywca nie będzie mógł zrzec się prawa do otrzymania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Czy świadectwo charakterystyki energetycznej będzie potrzebne przy najmie nieruchomości?

Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie potrzebne również przy najmie nieruchomości. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekaże najemcy przy zawarciu umowy najmu kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, które sporządzono w postaci papierowej, albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej, które ma postać elektroniczną.

W przypadku zawarcia umowy najmu części budynku przekazywane świadectwo charakterystyki energetycznej dotyczy części budynku albo lokalu będących przedmiotem umowy.

Dla bezpieczeństwa wynajmującego, w umowie najmu powinno być zawarte oświadczenie najemcy, że przekazano mu kopię świadectwa charakterystyki energetycznej sporządzonego w postaci papierowej albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej wykonanego w postaci elektronicznej.

Analogicznie jak przy sprzedaży nieruchomości, najemca nie będzie mógł zrzec się prawa do otrzymania kopii świadectwa charakterystyki energetycznej albo jego wydruku.

Czy świadectwo charakterystyki energetycznej będzie potrzebne przy oddawaniu budynku do użytkowania?

Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie potrzebne przy oddawaniu budynku do użytkowania. Nowelizacja zakłada, że do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor będzie zobowiązany m.in. dołączyć kopię świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci papierowej albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci elektronicznej – w przypadku budynków.

Dokumentu takiego nie trzeba będzie załączać w przypadku oddawania do użytkowania budynków, dla których nie ma obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

Obowiązku tego nie stosuje się również w przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m kw., których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora – wykonanego na podstawie uproszczonego zgłoszenia.

Kiedy nie ma obowiązku sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej?

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej nie jest bezwzględny. Nie dotyczy on budynku:

  • podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
  • przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
  • mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  • wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m kw.;
  • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2rok).

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane, jeśli nie sprzedaje się lub nie wynajmuje się oddanej wcześniej do użytkowania nieruchomości.

Odpowiedzialność karna

Nowelizacja wprowadza karę grzywny za niedopełnienie obowiązku przekazania nabywcy albo najemcy odpowiednio świadectwa charakterystyki energetycznej, jego kopii albo wydruku.

Tej samej karze będzie podlegał, ten kto dopuści się czynu określonego powyżej działając w imieniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (np. pełnomocnik, członek zarządu, prokurent).

Grzywna może wynieść od 20 zł do 5 000 zł.

Orzekanie w tych sprawach nastąpi na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach dotyczących prawa budowlanego i nieruchomości to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się ze mną
Piotr Jarzyński
Twoje dane osobowe bedą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.
Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj