Blog prawniczy
Jan Jarzyński

Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza

Jan Jarzyński
Facebook
LinkedIn

Spółki komandytowe co do zasady są reprezentowane przez komplementariuszy, którzy z mocy umowy spółki lub orzeczenia sądu nie zostali pozbawieni tego uprawnienia. Zachowując pewne wymogi komandytariusze mogą występować w imieniu spółki nie ponosząc nieograniczonej odpowiedzialności za jej zobowiązania.

Komandytariusz jako pełnomocnik

Prawa komandytariusza do reprezentowania spółki nie można oprzeć na zapisach samej umowy spółki. Zakaz tego typu regulacji wynika z art. 118 Kodeksu spółek handlowych, który wprost stanowi, że komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. Ustalając zatem tekst pełnomocnictwa oraz zachowując jego formę stosownie do dokonywanej czynności można spowodować, że komandytariusz będzie mógł działać w imieniu spółki na podobnych zasadach jak komplementariusz.

Ważnym jest, aby komandytariusz każdorazowo ujawniał, że dokonuje czynności w imieniu spółki na podstawie pełnomocnictwa. W braku udzielenia odpowiedniej informacji może odpowiadać za skutki podjętej przez siebie czynności bez ograniczenia, czyli dokładnie tak jak komplementariusz. Analogiczne konsekwencje spotkają komandytariusza w sytuacji gdy pełnomocnictwo jest co prawda udzielone, ale przekroczony zostanie jego zakres.

Należy pamiętać, aby pełnomocnictwo zostało udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w spółce.

Komandytariusz jako prokurent

Choć przywołany powyżej art. 118 Kodeksu spółek handlowych wydaje się ograniczać możliwość reprezentowania spółki komandytowej przez komandytariusza jedynie na podstawie pełnomocnictwa, to nie należy zapominać o możliwości ustanowienia takiego wspólnika prokurentem. Prokura – uregulowana w Kodeksie cywilnym – jest szczególnym rodzajem umocowania udzielanym przez przedsiębiorcę (np. spółkę komandytową) podlegającym obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Udzielenie prokury jest ujawniane we wspomnianych rejestrach, dlatego można się na nią bardzo łatwo powołać a równocześnie zweryfikować jej istnienie.

Komandytariusz ustanowiony prokurentem z mocy samego prawa może w imieniu spółki dokonywać czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Nie dotyczy to jednak czynności zbycia przedsiębiorstwa, czy też oddania go do czasowego korzystania, oraz zbywania i obciążania nieruchomości – w tych wypadkach w dalszym ciągu niezbędne jest pełnomocnictwo do dokonania poszczególnych czynności.

Ciekawym rozwiązaniem może być skorzystanie z możliwości ustanowienia tzw. prokury łącznej. Jest to konstrukcja, w której dwóch lub więcej prokurentów musi ze sobą współdziałać, aby skutecznie reprezentować przedsiębiorcę. Może to stanowić dodatkowe zabezpieczenie interesów spółki i zapewnić kolegialne podejmowanie decyzji.

Prokura, podobnie jak pełnomocnictwo, może być odwołana w każdym czasie. Stosowne oświadczenie należy złożyć w dowolnej formie, zaś samo wykreślenie prokury z rejestru stanowi tylko i wyłącznie jego konsekwencję.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa handlowego to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się ze mną
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się ze mną
Jan Jarzyński
Twoje dane osobowe bedą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.
Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj