Blog prawniczy
Kancelaria

Postanowienie Sądu to też informacja publiczna

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

W kwietniu 2015 roku Kancelaria J&N zwróciła się do Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy o wydanie zanonimizowanej treści sentencji i uzasadnień postanowień Sądu Rejonowego w Kłodzku oraz Sądu Okręgowego w Świdnicy w sprawie dotyczącej stwierdzenia nabycia spadku po znanej piosenkarce.

Orzeczenia te były niezbędne Kancelarii dla potrzeb prowadzonej sprawy o podobnym stanie faktycznym.

Wniosek w części dotyczącej postanowienia Sądu I instancji został przekazany do rozpoznania Prezesowi Sądu Rejonowego w Kłodzku, który udzielił informacji publicznej poprzez doręczenie zanonimizowanego postanowienia.

Odmienną decyzje podjął Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy, który odmówił udzielenia informacji publicznej powołując się na art. 5 ust. 1 i 2 Ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014, poz. 782 j.t. wraz z późn. zm.; dalej zwana: u.d.i.p.), zgodnie z którymi prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, nadto polega również ograniczeniu między innymi ze względu na prywatność osoby fizycznej. Prezes Sądu powołał się również na fakt, iż posiedzenie w sprawie odbywało się przy drzwiach zamkniętych, natomiast w uzasadnieniu postanowienia roztrząsano szczegóły życia rodzinnego zmarłej, a jego anonimizacja nie uniemożliwia jej identyfikacji.

W konsekwencji Kancelaria wniosła odwołanie do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, w którym zarzuciła m.in. naruszenie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 i 2 u.d.i.p. poprzez niezasadną odmowę udzielenia informacji publicznej w postaci uzasadnienia postanowienia Sądu II instancji oraz art. 5 ust. 1 i 2 u.d.i.p. poprzez błędne przyjęcie, że wnioskowana informacja nie może zostać udzielona ze względu na fakt, iż posiedzenie sądowe w sprawie odbywało się przy drzwiach zamkniętych, a jej udostępnienie naruszy prywatność osoby fizycznej.

W odwołaniu powołano pogląd wyrażony w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 6 listopada 2014 roku, sygn. akt II SA/Wa 807/14, zgodnie z którym:

„[…] wyłączenie jawności rozprawy nie skutkuje automatycznym wyłączeniem jawności przytoczenia powodów wyroku.”.

Ponadto podkreślono, że orzeczenia sądowe są danymi publicznymi oraz podlegają udostępnieniu po ich odpowiednim zanonimizowaniu.

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 5 marca 2014 roku, sygn. akt II SA/Kr 188/14, słusznie stwierdzono, że:

„Przewidziane w art. 5 ust. 2 u.d.i.p. ograniczenie prawa do informacji publicznej nie oznacza bezwzględnego zakazu udostępnienia informacji zawierających tzw. dane wrażliwe. Nawet w sytuacji, gdy decyzje administracyjne zawierające takie właśnie dane mogą zostać udostępnione w kserokopii, z której usuwa się takie elementy. Wyłączenie pewnych danych ze względu na ochronę informacji niejawnych, ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych, prywatność osoby fizycznej czy też tajemnicę przedsiębiorcy z treści udostępnianej informacji publicznej nie powoduje przy tym nadania tej informacji charakteru informacji przetworzonej.”.

Idąc tokiem rozumowania Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy, Sądy nie udostępniałyby większości orzeczeń i nie byłyby one publikowane w systemach informacji prawnej, książkach, prasie, zbiorach orzecznictwa, itp.

W odwołaniu zwrócono również uwagę, że niemalże każde orzeczenie zawiera dane prywatne osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Ostatecznie Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy uchylił własną decyzję stwierdzając brak podstaw do odmowy udzielenia informacji publicznej i doręczył zanonimizowane postanowienie Sądu II instancji wraz z uzasadnieniem.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj