Blog prawniczy
Kancelaria

Odpowiedzialność odszkodowawcza za wady fizyczne

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Poza złożeniem oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy kupujący w przypadku wady fizycznej może żądać również naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

Naprawienie szkody obejmuje w szczególności koszty zawarcia umowy, koszty odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrot dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim kupujący nie odniósł korzyści z tych nakładów.

Żądanie to nie uchybia przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Roszczenie to nie podlega pod reżim rękojmi za wady, a pod ogólne reguły odpowiedzialności kontraktowej uregulowane w Kodeksie cywilnym (art. 471 i następne Kodeksu cywilnego).

Roszczenia o naprawienie szkody można dochodzić niezależnie, i to nawet po utracie uprawnień z rękojmi za wady.

Powyższe reguły stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez sprzedawcę.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w zakresie rękojmi za wady nieruchomości oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących rękojmi za wady nieruchomości oraz śledzenia strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj