Masz prawo nas wypróbować >>>

Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

Funkcja kierownika budowy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: prbud) reguluje, w jakich przypadkach konieczne jest powołanie kierownika budowy. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor powinien powołać kierownika budowy. Należy także dokonać wpisu w dzienniku budowy, w którym zostanie wskazane m.in. kto objął to stanowisko, od kiedy i na jakiej budowie. Kierownik budowy obowiązany jest potwierdzić własnoręcznym podpisem w dzienniku budowy, iż przyjął powierzoną mu funkcję.

Kierownik budowy jest samodzielną funkcją techniczną w budownictwie, która wiąże się z koniecznością posiadania specjalistycznej wiedzy, uprawnień budowlanych i odbycia praktyki zawodowej. Osoba z takimi uprawnieniami musi być wpisana na listę członków odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

Inwestor może zostać kierownikiem budowy, o ile posiada odpowiednie uprawnienia budowlane. W przepisach prbud nie ma zakazu łączenia wyżej wymienionych funkcji. Zakaz dotyczy niemożności łączenia funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Należy rozróżnić funkcje kierownika budowy i kierownika robót. Kierownik budowy odpowiada za całość procesu budowlanego, natomiast kierownik robót za konkretny rodzaj prac na danej inwestycji.

  Potrzebujesz pomocy prawnej?
  Skontaktuj się ze mną

  Imię i nazwisko / Firma: (wymagane)

  E-mail: (wymagane)

  Numer telefonu: (wymagane)

  Treść wiadomości: (wymagane)

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.

  Obowiązki kierownika budowy

   Kierownik budowy powinien stale przebywać na terenie budowy, doglądać wykonywanych robót, dbać o prawidłowość prowadzonej budowy oraz aby wykonywane prace były zgodne z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami i normami.

  Do kierownika budowy należy szereg obowiązków związanych m.in. z zabezpieczeniem terenu budowy, prowadzeniem dokumentacji budowy, zorganizowaniem i kierowaniem budową w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa, zapewnieniem bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych, wstrzymaniem robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, realizacją zaleceń wpisanych do dziennika budowy, przygotowywaniem odbioru robót, informowaniem inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego o wszystkich ważnych zdarzeniach, zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim pracownikom oraz innym osobom przebywającym na budowie oraz wiele innych szczegółowo wymienionych w prbud.

  Kierownik budowy powinien być osobą odpowiedzialną i systematyczną oraz potrafiącą współdziałać z inwestorem w zakresie realizacji procesu budowlanego.

  Uprawnienia kierownika budowy

  Kierownik budowy ma uprawnienie do występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy oraz do ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych. Nie może jednak samodzielnie ingerować w projekt budowlany.

  Kierownik budowy może zrezygnować z pełnionej funkcji w każdej chwili. Fakt ten powinien zostać wpisany w dzienniku budowy.

  Odpowiedzialność kierownika budowy

  Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy podlega przede wszystkim odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz określonej w prbud.

  Kierownik budowy może również ponosić odpowiedzialność na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, Kodeks pracy oraz odpowiedzialność karną.

  Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa budowlanego to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.


  Blog Prawniczy

  • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

   Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

   więcej

  • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

   W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

   więcej