Masz prawo nas wypróbować >>>

Mediacja w nowym wydaniu

Proces sądowy nie jest jedyną drogą rozwiązania sporu, ale choć większość osób deklaruje wolę polubownego zakończenia konfliktu, to jednak wciąż przeważająca ilość spraw wymaga rozstrzygnięcia Sądu.

Naprzeciw temu problemowi próbuje wyjść Ministerstwo Gospodarki, które w zeszłym tygodniu przedstawiło do konsultacji publicznych projekt ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Wedle założeń projektu strony mają otrzymać większe zachęty – przede wszystkim finansowe – skłaniające je do podjęcia mediacji i wypracowania w jej wyniku konsensusu.

portret_PMJ-150x150Piotr Jarzyński: „Praktyka pokazuje, że tylko nieznaczna część mediacji kończy spór między stronami. Taki stan rzeczy jest wynikiem wielu czynników, w tym niejednokrotnie słabego przygotowania mediatorów i nastawienia stron. Obawiam się, że bez odpowiedniej wiedzy i zmiany nastawienia do mediacji same potencjalne korzyści ekonomiczne nie zwiększą ilości spraw załatwianych w drodze ugody zawieranej przed mediatorem.”

Zawarcie ugody to najczęściej najszybszy sposób załatwienia sprawy z punktu widzenia Klienta, pozwalający na uniknięcie długotrwałego, wyczerpującego procesu. Ponadto – bez względu na siłę podnoszonych argumentów – trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że często dobra ugoda jest lepsza niż najlepszy wyrok.

Zgodnie z założeniem zmiany w przepisach miałyby wejść w życie od początku 2016 roku. Z projektem ustawy można zapoznać się na stronie Rządowego portalu konsultacji publicznych: link.

 

 

 

 


Blog Prawniczy

  • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

    Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

    więcej

  • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

    W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

    więcej