Blog prawniczy
Kancelaria

Zmiany w prawie budowlanym spowodowane koronawirusem

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Z niniejszego artykułu z cyklu „Z prawem do celu” dowiecie się jakie zmiany w Ustawie Prawo budowlane[1] wprowadziła nowelizacja Ustawy o zwalczaniu COVID-19[2], zwana potocznie Tarczą 2.0.

Jednym z założeń nowelizacji jest uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego poprzez m.in. wyłączenie stosowania Ustawy Prawo budowlane do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Bez pozwolenia na budowę

Zgodnie z art. 1 pkt. 10 nowelizacji Ustawy o zwalczaniu COVID-19 do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo budowlane, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym[3] oraz aktów planistycznych, o których mowa w tej ustawie, Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami[4], a w przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych, także przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 3, 4 i 4a Ustawy o działalności leczniczej[5].

Inwestor jest zatem zwolniony z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla obiektów powstających w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Musi jedynie niezwłocznie poinformować organ administracji architektoniczno-budowlanej o prowadzeniu robót. W ww. informacji należy określić zakres, rodzaj i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia.

W przypadku prowadzenia robót budowlanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, których rozpoczęcie, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane, wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, inwestor jest obowiązany zapewnić objęcie kierownictwa oraz nadzoru nad tymi robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach.

Gdy okaże się, iż wykonywanie robót budowlanych może powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, organ administracji architektoniczno-budowlanej ustali niezwłocznie w drodze decyzji podlegającej natychmiastowemu wykonaniu wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń ich prowadzenia.

Do you need legal assistance? Skontaktuj się ze mną
Do you need legal assistance?
Skontaktuj się ze mną
Piotr Jarzyński
Twoje dane osobowe bedą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.

Pozwolenie na użytkowanie

Znowelizowana Ustawa o zwalczaniu COVID-19 zwalnia inwestora z obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Po zakończeniu budowy wystarczy zawiadomić o tym organ nadzoru budowlanego.

Organ nadzoru budowlanego ma 14 dni na złożenie sprzeciwu. Jeśli w tym czasie nie zgłosi sprzeciwu lub wyda zaświadczenie o braku podstaw do jego wniesienia, to można przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego.

Dotychczas złożone i nierozpatrzone wnioski o wydanie pozwolenia na użytkowanie będą traktowane jako zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Problematyczne jest jednak zawieszenie biegu terminu do wniesienia przez organ nadzoru budowlanego wyżej opisanego sprzeciwu. Ustawa o zwalczaniu COVID-19[6] wprowadziła zasadę, zgodnie z którą bieg terminów przewidzianych przez prawo administracyjne nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas trwania epidemii. Tarcza 2.0 nie reguluje odwieszenia biegu terminu do wniesienia sprzeciwu, co w zasadzie uniemożliwia skorzystanie z procedury zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Pojawił się jednak projekt kolejnej nowelizacji Ustawy o zwalczaniu COVID-19, który ma rozstrzygnąć kwestię biegu wyżej opisanego terminu. Tarcza 3.0 – bo tak potocznie jest nazywana ta nowelizacja, ma odwiesić bieg terminu do złożenia sprzeciwu. Ponadto czas na złożenie sprzeciwu przez organ ma zostać wydłużony do 21 dni.

Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę

 Odrębnym zagadnieniem jest, czy organy administracji architektoniczno-budowlanej mogą w czasie epidemii wydawać decyzje o pozwoleniu na budowę dla inwestycji niezwiązanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Przepisy specustawy nie ograniczają możliwości złożenia przez inwestora wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Organy administracji architektoniczno-budowlanej mogą dokonywać wszelkich czynności procesowych, a zwłaszcza wydawać decyzje o pozwoleniu na budowę. Tarcza 2.0 nie ogranicza tych uprawnień.

W okresie epidemii organy mogą m.in. wydawać decyzje w całości uwzględniające żądanie strony oraz zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Jednakże powstaje wątpliwość czy możliwe jest zakończenie postępowania i wydanie pozwolenia na budowę.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego[7] (dalej jako: k.p.a.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, co w obecnych warunkach może okazać się utrudnione lub wręcz niewykonalne.

Organy są także zobowiązane dokonać innych czynności w postępowaniu, których realizacja może napotkać przeszkody w związku ze stanem epidemii.

Istotne jest również, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres (więcej na ten temat znajdziesz w naszym artykule pt. Terminy a zwalczanie COVID-19).

W stanie epidemii organ może zatem nie wydać decyzji o pozwoleniu na budowę wobec niemożliwości przeprowadzenia wszystkich czynności w postępowaniu.

Postępowanie online

W celu usprawnienia procedur, pomimo ograniczeń związanych z epidemią, Ministerstwo Rozwoju zaleca załatwianie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego przez Internet (https://www.gov.pl/web/rozwoj/rozpatrywanie-spraw-z-zakresu-aministracji-architektoniczno-budowlanej-oraz-nadzoru-budowlanego-w-czasie-epidemii–komunikat-mr).

Dokumenty można przesyłać organom za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą elektroniczną.

W ciągu 14 dni od odwołania stanu epidemii strona postępowania będzie musiała doręczyć do organu oryginały dokumentów, które wcześniej przesłała w formie elektronicznej.

Organ może również udostępnić stronie skany akt sprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Za zgodą organu, w trakcie postępowania będzie możliwe przeprowadzanie czynności, które wymagają osobistego stawiennictwa, za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawach związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub użytkowanie obiektu budowlanego to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.).

[3] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293).

[4] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282).

[5] Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.).

[6] Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

[7] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj