Blog prawniczy
Kancelaria

Decyzja o warunkach zabudowy na obszarze uzupełnienia zabudowy

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

W nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzono zasadę, zgodnie z którą wydanie decyzji o warunkach zabudowy będzie dopuszczalne wyłącznie na obszarze uzupełnienia zabudowy wyznaczonym w planie ogólnym.

Od tej zasady wprowadzono kilka wyjątków. Poza obszarem uzupełnienia zabudowy dopuszcza się wydawanie decyzji o warunkach zabudowy tylko w przypadku realizowania:

– innej zmiany zagospodarowania terenu niż budowa obiektu budowlanego;

– odbudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych;

– realizowania inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w starych planach miejscowych, które utraciły moc;

– inwestycji polegającej na budowie linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń wodnych, stacji paliw i stacji ładowania, obiektów gospodarczych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki leśnej, zalesienia terenu, urządzeń turystycznych w lasach, a także instalacji OZE (z zastrzeżeniem, że duże instalacje OZE mogą być lokalizowane wyłącznie na podstawie planu miejscowego).

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oraz Kancelaria Radcy Prawnego dr Joanna Dziedzic-Bukowska wspólnie oferują szkolenia poświęcone m.in. nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z nasza ofertą.

Zapraszamy również do przeczytania cyklu artykułów dotyczących projektu zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj