Blog prawniczy
Kancelaria

Przeniesienie pozwolenia na budowę na spadkobierców

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Przeniesienie na spadkobierców decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej dla spadkodawcy ma istotne znaczenie, albowiem może pozwolić na szybszą realizację inwestycji budowlanej bez potrzeby prowadzenia od początku postępowania administracyjnego. W nauce i orzecznictwie występują różne poglądy co do sukcesji praw do tej decyzji a rozbieżności wynikają przede wszystkim z braku uregulowania omawianej problematyki.

Możliwość przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę

W Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (dalej jako: Prawo Budowlane) przewidziano możliwość przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na wniosek nowego inwestora.

Organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę jest obowiązany w drodze decyzji przenieść to pozwolenie na wniosek nowego inwestora, jeżeli dołączy do wniosku oświadczenie o przyjęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego została wydana decyzja. Zgoda dotychczasowego inwestora nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę.

Decyzja o pozwoleniu na budowę ma zatem charakter zbywalny, co ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięć organów administracji i sądów administracyjnych w sprawach o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na spadkobierców.

Co do zasady, decyzje administracyjne skierowane do konkretnych osób nie podlegają dziedziczeniu i wygasają z chwilą śmierci adresata.

W nauce i orzecznictwie można wyróżnić dwa poglądy w zakresie możliwości przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na spadkobierców zmarłego inwestora.

Według pierwszego z nich, do przeniesienia na spadkobierców uprawnień z decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej na zmarłego inwestora dochodzi w drodze sukcesji uniwersalnej (tj. dziedziczenia). Drugi natomiast stanowi, iż przeniesienie w takiej sytuacji decyzji o pozwoleniu na budowę może nastąpić jedynie w drodze odrębnego postępowania administracyjnego.

Do you need legal assistance? Skontaktuj się ze mną
Do you need legal assistance?
Skontaktuj się ze mną
Piotr Jarzyński
Twoje dane osobowe bedą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.

Sukcesja uniwersalna uprawnień z decyzji o pozwoleniu na budowę

W Prawie Budowlanym nie uregulowano przejścia na spadkobierców praw i obowiązków z decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej dla spadkodawcy.

Brak stosownej regulacji w tym zakresie w Prawie Budowlanym powoduje konieczność odpowiedniego odwołania się do zasady postępowania administracyjnego, zgodnie z którą w sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni.

Odpowiednia interpretacja przywołanej zasady prowadzi do wniosku, iż znajduje ona także zastosowanie do zakończonego postępowania administracyjnego, w którym wydano decyzję.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako: Kodeks Cywilny) z chwilą śmierci spadkodawcy prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na spadkobierców.

Przepisy Kodeksu Cywilnego przesądzają, czy określone prawo jest dziedziczne, albowiem do spadku nie należą prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

W orzecznictwie wskazuje się, iż decyzja o pozwoleniu na budowę jest ściśle związana z nieruchomością a nie z osobą inwestora oraz ma charakter zbywalny.

Nieruchomość wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę po śmierci inwestora stanowią łącznie składnik masy spadkowej.

Z tego względu po śmierci inwestora z mocy prawa na spadkobierców przechodzą prawa i obowiązki wynikające z decyzji o pozwoleniu na budowę.

Uprawnienie do kontynuowania realizacji inwestycji posiadają spadkobiercy legitymujący się prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza oraz prawomocną i ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wydaną na zmarłego inwestora.

Nie ma zatem potrzeby wszczynania odrębnego postępowania administracyjnego o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na spadkobierców, albowiem z mocy prawa nabywają prawa i obowiązki wynikające z tej decyzji.

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę w drodze odrębnego postępowania administracyjnego

W orzecznictwie prezentowany jest odmienny pogląd, iż decyzja o pozwoleniu na budowę stanowi uprawnienie osobiste jej adresata, które nie podlega dziedziczeniu. Z tego względu pozwolenie na budowę wygasa z chwilą śmierci inwestora a przeniesienie na spadkobierców uprawnień z tej decyzji może nastąpić jedynie w drodze odrębnego postępowania administracyjnego.

Zgodnie z opisywanym poglądem, prawa i obowiązki inwestora wynikające z decyzji o pozwoleniu na budowę nigdy nie ulegają przeniesieniu w drodze dziedziczenia. Nowy podmiot może uzyskać pozwolenie na budowę tylko po spełnieniu przesłanek wymienionych w przepisach Prawa Budowlanego. Będzie ono zawierało takie same warunki jak w decyzji dotychczasowej, jednak nie posiada mocy jakiegoś ich przeniesienia między określonymi podmiotami, lecz raczej ich przepisania przez organ z poprzedniej decyzji.

Trudności interpretacyjne i postulat odpowiedniej regulacji prawnej

Brak norm prawnych regulujących możliwość przeniesienia na spadkobierców decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych na spadkodawców powoduje trudności interpretacyjne i rozbieżności w orzecznictwie.

W nauce i orzecznictwie ugruntował się pogląd o możliwości przeniesienia na spadkobierców decyzji o pozwoleniu na budowę w drodze sukcesji uniwersalnej.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, w tym zbywalny charakter omawianej decyzji wynikający z przepisów Prawa Budowlanego oraz jej ścisłe powiązanie z nieruchomością a nie osobą, należy opowiedzieć się za poglądem o przeniesieniu uprawnień do nich na spadkobierców po śmierci adresata w drodze sukcesji uniwersalnej.

Niejednolite orzecznictwo organów administracji oraz sądów administracyjnych prowadzi do wniosku, iż ustawodawca powinien rozstrzygnąć wątpliwości poprzez wprowadzenie do Prawa Budowlanego przepisów dotyczących możliwości przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na spadkobierców.

Kompleksowe uregulowanie wyżej wskazanych kwestii pozwoli na wydawanie przez organy administracji niebudzących wątpliwości rozstrzygnięć w tym zakresie a także umożliwi szybszą realizację inwestycji budowlanej przez spadkobierców bez potrzeby prowadzenia od początku postępowań administracyjnych.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach z zakresu Prawa Budowlanego to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj