Blog prawniczy
Kancelaria

Uchwalenie Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Projekt ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza Zintegrowany Plan Inwestycyjny (dalej: ZPI).

Uchwalenie ZPI ma nastąpić na wniosek inwestora złożony do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Wniosek będzie następnie udostępniany w Rejestrze Urbanistycznym i przekazywany do rady gminy.

Jeżeli rada gminy wyrazi zgodę na przystąpienie do sporządzenia ZPI, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przeprowadzi procedurę jego uchwalenia, w tym m.in.:

– przeprowadzi z inwestorem negocjacje w zakresie treści projektu umowy urbanistycznej oraz projektu ZPI

– wprowadzi zmiany do projektu ZPI wraz z uzasadnieniem, i do prognozy oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana, oraz sporządzi projekt umowy urbanistycznej, uwzględniając wynik negocjacji

– udostępni w Rejestrze Urbanistycznym projekt ZPI wraz z uzasadnieniem, projektem umowy urbanistycznej i prognozą oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana

– wystąpi o opinie, uzgodnienia, zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, jeżeli będą wymagać tego przepisy odrębne

– ogłosi o rozpoczęciu konsultacji społecznych i przeprowadzi konsultacje społeczne

– zawrze w imieniu gminy umowę urbanistyczną

Następnie rada gminy będzie mogła przyjąć ZPI w całości albo go odrzucić.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oraz Kancelaria Radcy Prawnego dr Joanna Dziedzic-Bukowska wspólnie oferują szkolenia poświęcone m.in. nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy również do przeczytania cyklu artykułów dotyczących projektu zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj