Blog prawniczy
Kancelaria

Pomoc ZUS dla przedsiębiorców

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Z niniejszego artykułu z cyklu „Z prawem do celu” dowiecie się jakie rozwiązania dla przedsiębiorców przewiduje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej jako: ZUS) w sytuacjach kryzysowych.

Ze względu na pogorszenie się stanu gospodarki przewidziano pomoc z ZUS dla przedsiębiorców, z której można skorzystać nie tylko w czasie epidemii.

Wsparcie w dobie koronawirusa

W związku z wybuchem epidemii koronawirusa w Polsce, Sejm przyjął ustawę o zwalczaniu COVID-19[1], która podlegała dalszym nowelizacjom.

Jednym z jej elementów jest zwolnienie przedsiębiorców z opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Zwolnienie to obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych i na ubezpieczenia zdrowotne.

Komu przysługuje zwolnienie?

Zwolnienie przysługuje zarówno jednoosobowym przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników jak i mikroprzedsiębiorcom[2], którzy na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób.

Większe przedsiębiorstwa również mogą liczyć na wsparcie, albowiem nowelizacja „Tarczy antykryzysowej” przewiduje możliwość częściowego zwolnienia z opłacenia składek ZUS firmy, które do ubezpieczeń zgłosiły od 10 do 49 ubezpieczonych.

Na jakich warunkach przysługuje zwolnienie?

 Konieczne jest, aby osoba ubiegająca się o zwolnienie z opłacania składek ZUS była zgłoszona jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 roku.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opłacająca składki wyłącznie za siebie otrzyma wyżej wskazaną pomoc, jeśli w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osiągnęła przychód niższy niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto (15.681 zł).

Trzeba pamiętać, że przychód to nie dochód (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu).

Przykładowo, jeśli wystawisz klientom faktury na 18.000 zł to niezależnie od poniesionych kosztów uzyskania przychodu i dochodu nie kwalifikujesz się do uzyskania pomocy z ZUS.

Ważne jest, że wyżej opisanej pomocy z ZUS nie otrzymają także przedsiębiorcy, którzy osiągnęli roczne obroty netto w wysokości ponad 2 milionów Euro.

Do you need legal assistance? Skontaktuj się ze mną
Do you need legal assistance?
Skontaktuj się ze mną
Do you need legal assistance?
Skontaktuj się ze mną
Jan Jarzyński
Twoje dane osobowe bedą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.

Co z prawem do świadczeń?

Pamiętaj, że zwolnienie ze składek ZUS nie odbiera prawa do świadczeń.

Okres zwolnienia będzie uwzględniony w prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej i przyszłej emerytury.

Składki ZUS będą pokryte z budżetu państwa.

Jak uzyskać wsparcie?

Jeśli chcesz zostać zwolniony z płacenia składek, to złóż do ZUS wniosek na formularzu RDZ.

Wniosek możesz złożyć drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w placówce ZUS zostawiając go w skrzynce na dokumenty.

Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca 2020 roku.

ZUS poinformuje o ewentualnych wątpliwościach i rozstrzygnięciu wniosku.

Pamiętaj, że od decyzji odmawiającej zwolnienie ze składek ZUS możesz złożyć odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne możliwości

Z pomocy ZUS można skorzystać nie tylko w czasie epidemii.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych[3] przewiduje dwa rodzaje pomocy.

Na wniosek płatnika ZUS może odroczyć termin płatności należności z tytułu składek albo rozłożyć ją na raty. Następuje to na podstawie umowy pomiędzy płatnikiem składek (dłużnikiem) a ZUS.

Od składek rozłożonych na raty nie nalicza się odsetek za zwłokę.

Taki wniosek powinien być dobrze uzasadniony i poparty dowodami, albowiem musimy przekonać ZUS, że potrzebna jest nam pomoc.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sporządzeniu wniosku do ZUS lub odwołania od decyzji ZUS to zadzwoń pod numer telefonu 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres: pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

[1] Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

[2] art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.).

[3] Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.).

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj