Blog prawniczy
Kancelaria

Ochrona trwałości decyzji w procesie inwestycyjno-budowlanym a przepisy przejściowe do Prawa budowlanego

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Od 19 września 2020 r. obowiązuje znowelizowana Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: Construction Law), w której znalazły się m.in. przepisy wprowadzające terminy graniczne dla stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Niejasne i niepełne przepisy przejściowe rodzą pytania i niepewność wśród inwestorów, do których decyzji należy stosować te regulacje.

Stan prawny przed nowelizacją

Do 18 września 2020 r. istniała możliwość stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nawet po wielu latach od ich wydania. Miało to niekorzystny wpływ na poczucie pewności po stronie inwestorów jak i późniejszych właścicieli nieruchomości co do utrzymania decyzji w obrocie prawnym.

Dotychczas w Prawie budowlanym nie były regulowane terminy graniczne dla stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W każdym czasie możliwe było stwierdzenie nieważności decyzji, która:

  • wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;
  • była niewykonalna w dniu wydania i jej niewykonalność miała charakter trwały;
  • w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą.

Terminy stwierdzenia nieważności decyzji w Prawie budowlanym

Ustawodawca od 19 września 2020 r. dodał art. 37b i art. 59h Prawa budowlanego, w których określono 5-letni termin, po upływie którego nie jest możliwe stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W obu przypadkach termin jest taki sam, jednak odmiennie uregulowano początek jego biegu. Nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat. W przypadku decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 5-letni termin biegnie od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Jeżeli organ administracji publicznej nie będzie mógł stwierdzić nieważności decyzji na skutek upływu 5-letniego terminu, ograniczy się do stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których nie stwierdził nieważności decyzji.

Do you need legal assistance? Skontaktuj się ze mną
Do you need legal assistance?
Skontaktuj się ze mną
Piotr Jarzyński
Twoje dane osobowe bedą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.

Przepisy przejściowe

W art. 25 Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: ustawa zmieniająca) wskazano, że do spraw uregulowanych w Prawie budowlanym, wszczętych i niezakończonych przed dniem 19 września 2020 r., stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym.

Oznacza to, że do postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wszczętego i niezakończonego przed dniem 19 września 2020 r. należy stosować przepisy sprzed nowelizacji Prawa budowlanego, które nie zawierały ograniczenia czasowego w stwierdzaniu nieważności. W takiej sprawie będzie zatem możliwe wydanie decyzji o stwierdzeniu nieważności nawet jeśli od doręczenia lub ogłoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę albo od dnia ostateczności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie upłynęło 5 lat.

Zastosowanie nowych przepisów

Przepisy przejściowe zawarte w ustawie zmieniającej są niepełne i rodzą pytania co do zastosowania znowelizowanych regulacji Prawa budowlanego. W szczególności powstaje wątpliwość, czy nowe przepisy Prawa budowlanego ograniczające stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie należy stosować do wszystkich decyzji – zarówno tych wydanych przed 19 września 2020 r. jak i później, czy tylko do tych które zostały wydane po wejściu w życie nowych przepisów.

Jeśli ustawodawca chciał ograniczyć zastosowanie omawianych przepisów jedynie do decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanych od 19 września 2020 r. to powinien to wprost uregulować. Ustawa zmieniająca nie zawiera jednak takich zapisów.

Nie ma zatem żadnych podstaw do różnicowania w postępowaniu o stwierdzenie nieważności bytu prawnego decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ze względu na datę ich wydania.

Wobec tego w postępowaniu wszczętym po 19 września 2020 r. można stwierdzić nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanych zarówno przed jak i po ww. dacie jedynie na podstawie znowelizowanych przepisów przez okres pięciu lat.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach z zakresu Prawa Budowlanego i Nieruchomości to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj