Blog prawniczy
Kancelaria

Dziennik budowy – zmiany od 27 stycznia 2023 r.

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Od 27 stycznia 2023 r. wejdą w życie przepisy zmieniające dotychczasowe regulacje Prawa budowlanego dotyczące dziennika budowy.

Dziennik budowy zdefiniowano jako urzędowy dokument przeznaczony do rejestrowania przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych, mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania tych robót.

Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę albo zgłoszenia. Dla obiektów liniowych dziennik budowy można prowadzić odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.

Dziennik budowy będzie prowadzony również dla robót budowlanych polegających na rozbiórce czy montażu. Nie będzie odrębnego dziennika rozbiórki i dziennika montażu, co uprości proces budowlany.

Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy.

Uprawnionymi do dokonania wpisu w dzienniku budowy są: uczestnicy procesu budowlanego, geodeta uprawniony wykonujący na terenie budowy czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa, upoważnieni pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

Inwestor zapewnia dołączenie do dziennika budowy kopii uprawnień budowlanych osób pełniących funkcje kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski (w określonym przypadku). Wymogu dołączenia kopii uprawnień budowlanych nie stosuje się do uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących zmian w Prawie budowlanym w 2022 r. i 2023 r. oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

 

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj