Blog prawniczy
dr Bartosz Kleban

Odbudowa obiektu budowlanego w świetle prawa autorskiego

dr Bartosz Kleban
Facebook
LinkedIn

Zgodnie z polskim prawem wolno korzystać z utworu w postaci obiektu budowlanego, jego rysunku, planu lub innego ustalenia, w celu odbudowy lub remontu obiektu budowlanego. Prawo autorskie pozwala korzystać dla potrzeb odbudowy także z obiektu budowalnego ustalonego w postaci innego utworu, np. fotografii, obrazu, filmu, makiety, modelu, rysunku, szkicu, odlewu, wizualizacji. W ten sposób została zalegalizowana praktyka, która była powszechnie stosowana przy odbudowie budynków po zakończeniu II Wojny Światowej.

Odbudowa

Kluczowe dla stosowania unormowań pozwalających na korzystanie z utworu w postaci obiektu budowlanego ma znaczenie słowa odbudowa. Zazwyczaj przyjmuje się, że jest to po prostu odtworzenie obiektu budowlanego na nowo po zniszczeniu lub osłabieniu (por. np. S. Stanisławska-Kloc, w: Prawo autorskie i prawa pokrewne, red. D. Flisak, s. 567). W Prawie budowlanym nie zawarto definicji odbudowy. Odbudową nie jest natomiast przebudowa, która zgodnie z Prawem budowlanym obejmuje wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Remont

Remont zgodnie z definicją zawartą w Prawie budowlanym oznacza wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Obiekt budowlany

Istotne jest również pojęcie obiektu budowlanego. Według definicji zawartej w Prawie budowlanym, obiektem budowlanym jest budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Zasady korzystania

Z wcześniejszych postaci ustalenia, takich jak plany, rysunki, projekty dla celów remontu, odbudowy czy przebudowy obiektów budowlanych mogą korzystać zarówno inwestor jak i nabywca egzemplarza dokumentacji projektowej.

Dla możliwości korzystania z wcześniejszych postaci ustalenia obiektu budowlanego nie ma znaczenia forma zapisu. Do odbudowy można zatem wykorzystać także utwory zapisane w formie elektronicznej.

Według utrwalonego i nadal aktualnego poglądu orzecznictwa omawiana regulacja art. 335 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: praut) nie określa w ogóle zakresu ani granic dozwolonego korzystania z obiektu budowlanego, a przewiduje jedynie samo uprawnienie w tym przedmiocie. Natomiast zakres i granice dozwolonego korzystania z cudzego utworu daje się wywieść częściowo, pośrednio, w szczególności z art. 16 praut. Nie może ono mianowicie godzić w żaden z elementów autorskich praw osobistych, to jest w szczególności w prawo: do nienaruszalności treści i formy utworu (prawo do integralności utworu), ani do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 10 lutego 2009 r., sygn. akt III APo 8/08).

Prawo do korzystania z planów, rysunków, projektów w związku z odbudową lub remontem obiektu budowlanego nie jest równoznaczne z uprawnieniem do dokonywania dowolnych zmian lub poprawek skutkujących naruszeniem integralności utworu, tj. naruszeniem autorskich praw osobistych.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach dotyczących praw autorskich to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

Benötigen Sie rechtlichen Beistand? Skontaktuj się ze mną
Benötigen Sie rechtlichen Beistand?
Skontaktuj się ze mną
Benötigen Sie rechtlichen Beistand?
Skontaktuj się ze mną
dr Bartosz Kleban
Twoje dane osobowe bedą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.
Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj